14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Veterinærkontrolbekendtgørelsen § 44

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter paragraf 44

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af veterinærkontrolbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 406 af 09. April 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§44 Indførsel af fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra tredjelande som vareprøve med henblik på analyse, herunder til afprøvning af maskiner m.m., til brug ved fremvisning, herunder som smagsprøver, på udstillinger i Danmark må kun ske efter forudgående tilladelse fra grænsekontrollen, jf. dog stk. 2. Tilladelse kan gives, jf. stk. 3, selv om bestemmelsesvirksomheden ikke er registreret som importør, og fødevarerne ikke er sundheds- eller identifikationsmærkede. Tilladelse må ikke gives, hvis der er indført restriktioner som følge af risici for dyresundheden, jf. restriktionsbekendtgørelsen.

•••

Stk. 2 Vareprøver, der uddeles som smagsprøver, skal

 • 1) komme fra godkendte tredjelande,

 • 2) komme fra godkendte, listede tredjelandsvirksomheder i de i nr. 1 nævnte tredjelande, hvis der er krav herom i EU-lovgivningen, og

 • 3) være sundheds- eller identifikationsmærkede som dokumentation for oprindelsen.

•••

Stk. 3 Honning som vareprøve kan indføres fra alle tredjelande uden tilladelse, med mindre der er indført restriktioner som følge af risici for dyresundheden, jf. restriktionsbekendtgørelsen.

•••

Stk. 4 Tilladelsen, jf. stk. 1, gives på vilkår af, at den ansvarlige for vareprøven kan dokumentere, at den pågældende vareprøve:

 • 1) Har oprindelse i tredjelande eller dele af tredjelande, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, jf. bilag 9-17 og bilag 19-20.

 • 2) Har oprindelse i Færøerne eller Grønland (bortset fra fiskevarer og levende muslinger m.m. (samhandel).

 • 3) Har undergået en varmebehandling i hermetisk lukkede beholdere til en F0 -værdi på mindst 3,00 (helkonserves).

•••

Stk. 5 Vareprøver med oprindelse i eller er afsendt fra tredjelande kan udtages til veterinærkontrol.

•••

Stk. 6 Tilladelse til indførsel fra et tredjeland af vareprøver med oprindelse i et samhandelsland er betinget af, at den ansvarlige for vareprøven kan dokumentere oprindelsen af vareprøven, og at den pågældende vareprøve indføres

 • 1) fra et tredjeland, der er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, jf. bilag 9-17 og bilag 19-20, eller

 • 2) fra Færøerne eller Grønland (bortset fra fiskevarer og levende muslinger m.m. (samhandel).

•••

Stk. 7 Tilladelse efter stk. 1 og 6 gives på følgende vilkår:

 • 1) Vareprøven skal føres direkte til bestemmelsesstedet, som anført i tilladelsen, og må udelukkende anvendes til det angivne formål og ikke bringes i omsætning eller udleveres, idet uddeling af smagsprøver i forbindelse med fremvisning af vareprøven på udstillinger eller ambassader i Danmark dog er tilladt.

 • 2) Emballagen og de dele af vareprøven, som ikke er anvendt ved analyse m.v., skal returneres eller destrueres i henhold til § 19, stk. 2, nr. 1 eller 2.

 • 3) Genstande, som har været i berøring med vareprøven, samt disses omgivelser skal rengøres og desinficeres.

•••

Stk. 8 Tilladelse til indførsel af vareprøver, der har oprindelse i tredjelande eller dele af tredjelande, som ikke er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende eller ikke har oprindelse i Grønland eller Færøerne, er betinget af Fødevarestyrelsens vurdering af den dyresundhedsmæssige situation i det pågældende tredjeland.

•••

Stk. 9 Stk. 1-7 gælder også for de i stk. 1 omhandlede vareprøver, som indføres til Danmark via et andet samhandelsland.

•••
profile photo
Profilside