14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Veterinærkontrolbekendtgørelsen § 31

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter paragraf 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af veterinærkontrolbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 406 af 09. April 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Transportmidler med fødevarer, der transporteres fra tredjelande til tredjelande, må kun mellemlande i eller anløbe Danmark med henblik på omladning, hvis

  • 1) der i lufthavnen eller på havneområdet, hvor de mellemlander eller anløber, er oprettet et grænsekontrolsted, som er godkendt til at kontrollere den pågældende fødevare,

  • 2) fødevarerne har oprindelse i og afsendes fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, jf. bilag 9-17 og bilag 19-20. Kødprodukter og mælkeprodukter skal dog tillige være underkastet den foreskrevne mindstebehandling, der er fastsat for det pågældende tredjeland, jf. bilag 13 henholdsvis bilag 15, og

  • 3) fødevarerne ved ankomsten til samhandelsområdet er ledsaget af det foreskrevne certifikat, der skal anvendes ved transit og oplagring.

•••

Stk. 2 Hvis betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, skal sendingen beslaglægges af grænsekontrollen, der træffer afgørelse om, at importøren at returnere eller destruere sendingen , jf. § 19, stk. 2, nr. 1 eller 2.

•••

Stk. 3 Den ansvarlige for transporten skal ud over at forhåndsanmelde sendingen, jf. § 13, stk. 1-3, underrette grænsedyrlægen på grænsekontrolstedet om følgende:

  • 1) Det forventede tidspunkt for sendingens aflæsning.

  • 2) Bestemmelsestredjelandet.

  • 3) Nøjagtig oplysning om, hvor sendingen befinder sig, hvis det ikke læsses direkte på et fly eller skib til bestemmelsestredjelandet.

  • 4) Det forventede tidspunkt for sendingens pålæsning på flyet eller skibet med et tredjeland som destination.

•••

Stk. 4 Den i stk. 3 omhandlede underretning skal være grænsedyrlægen i hænde inden sendingens ankomst til grænsekontrolstedet.

•••

Stk. 5 Grænsedyrlægen skal, hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, foretage dokumentkontrol af sendinger , som omlades enten direkte eller efter at have været aflæsset i maksimalt 12 timer for flyfragt henholdsvis syv dage for skibsfragt.

•••

Stk. 6 Grænsedyrlægen foretager dokumentkontrol af sendinger, som i forbindelse med omladningen er aflæsset i længere tid end anført i stk. 5. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, foretager grænsedyrlægen identitetskontrol og fysisk kontrol af disse sendinger.

•••

Stk. 7 Grænsedyrlægen foretager fuldstændig veterinærkontrol af sendinger, som i forbindelse med omladning har været aflæsset i over 48 timer for flyfragt henholdsvis 20 dage for skibsfragt.

•••

Stk. 8 Dette kapitel vedrører ikke ikke-konforme fødevarer, som indføres fra tredjelande med henblik på udførsel til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet. Sådanne fødevarer er omfattet af § 28.

•••
profile photo
Profilside