14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Veterinærkontrolbekendtgørelsen § 28

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter paragraf 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af veterinærkontrolbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 406 af 09. April 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer, som er oplagret i et lager i en frizone eller et toldoplag, skal med forbehold for stk. 12, sikre, at sendingen kun fraføres med henblik på overførsel til en skibsprovianteringsvirksomhed eller udførsel til et tredjeland. Fraførslen må kun foregå efter forudgående veterinærkontrol, jf. stk. 10. Overførsel til skibsprovianteringsvirksomhed skal foregå på grundlag af en T1-forsendelsesprocedure efter toldreglerne.

•••

Stk. 2 Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer, som skal fraføres et lager i en frizone eller et toldoplag med henblik på oplagring i en skibsprovianteringsvirksomhed, skal sikre, at dette kun sker efter forudgående tilladelse fra kontrolenheden. Den ansvarlige for sendingen skal fremlægge dokumentation over for kontrolenheden, der viser, at den kompetente myndighed, i hvis område skibsprovianteringsvirksomheden er beliggende, ikke modsætter sig, at de pågældende fødevarer oplagres.

•••

Stk. 3 Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer, som skal fraføres et lager i en frizone eller et toldoplag med henblik på udførsel fra samhandelsområdet, skal sikre, at dette kun sker efter forudgående tilladelse fra kontrolenheden.

•••

Stk. 4 Tilladelse efter stk. 3 er betinget af, at ejeren af sendingen skriftligt over for kontrolenheden erklærer, at sendingen forlader samhandelsområdet inden for 30 dage, samt at det i tilfælde af afvisning i tredjelandet ikke returneres til omsætning i samhandelsområdet, men søges returneret til et andet tredjeland.

•••

Stk. 5 Hvis returnering efter stk. 4 mislykkes, og sendingen derfor skal føres ind i samhandelsområdet igen, jf. stk. 6, med henblik på returnering til et andet tredjeland, skal denne returnering ske inden for 60 dage, ellers skal fødevarerne destrueres.

•••

Stk. 6 Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer omfattet af stk. 4 skal sikre, at sendingen kun indføres i samhandelsområdet ved et af de i bilag 2 omhandlede grænsekontrolsteder, som er godkendt til at kontrollere de pågældende fødevarer, og kun efter forudgående tilladelse fra grænsedyrlægen ved dette grænsekontrolsted. Fødevarerne skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller i containere på grænsekontrolstedets område under tilsyn af grænsedyrlægen, indtil de returneres eller destrueres.

•••

Stk. 7 Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer skal sikre, at sendingen kun føres ud af samhandelsområdet i havne eller lufthavne, hvor der er oprettet et grænsekontrolsted, som er godkendt til at kontrollere pågældende fødevarer, hvor de skal underkastes dokument- og identitetskontrol før udførslen.

•••

Stk. 8 Den ansvarlige for sendingen skal skriftligt underrette udgangsgrænsekontrolstedet om, at der ankommer fødevarer til kontrol. Underretningen skal være grænsekontrolstedet i hænde, inden sendingen ankommer til udgangsgrænsekontrolstedet.

•••

Stk. 9 Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer, som skal fraføres en skibsprovianteringsvirksomhed, skal med forbehold for stk. 12 sikre, at dette kun sker med henblik på udførsel til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet eventuelt efter midlertidig oplagring i et særligt provianteringslager i den havn, hvor skibet provianterer.

•••

Stk. 10 Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer, som skal fraføres et lager i en frizone, et toldoplag eller en skibsprovianteringsvirksomhed, skal sikre, at dette kun sker, hvis kontrolenheden forinden har underkastet fødevarerne dokument- og identitetskontrol. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, eller hvis der er mistanke om uregelmæssigheder, underkaster kontrolenheden endvidere fødevarerne fysisk kontrol.

•••

Stk. 11 Den ansvarlige for sendingen skal sikre

  • 1) at fraførslen efter stk. 1 eller 9 sker uden omladning i et transportmiddel eller en beholder, som er vandtæt, identificeret og officielt forseglet, således at seglet brydes, i det samme transportmidlet eller beholderen åbnes, og

  • 2) at fødevarerne ledsages af originalen af foreskrevne dokumenter eller for hver delsending af en bekræftet kopi heraf.

•••

Stk. 12 Ikke-konforme fødevarer må også føres til destruktion. Den ansvarlige for sendingen skal sikre, at ikke-konforme fødevarer kun føres til destruktion, hvis det sker efter skriftlig tilladelse fra kontrolenheden. Kontrolenheden kan fastsætte vilkår for tilladelsen.

•••
profile photo
Profilside