14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Veterinærkontrolbekendtgørelsen § 27

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter paragraf 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af veterinærkontrolbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 406 af 09. April 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer, som skal oplagres inden udførslen til tredjeland, skal sikre, at oplagringen kun sker i et lager i en frizone, et toldoplag eller en skibsprovianteringsvirksomhed med henblik på senere fuldstændig udførsel fra samhandelsområdet, jf. stk. 2, hvis følgende er opfyldt:

 • 1) Fødevarerne har oprindelse i og afsendes fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, jf. bilag 9-17 og bilag 19-20. Kødprodukter og mælkeprodukter skal dog tillige være underkastet den foreskrevne mindstebehandling, der er fastsat for det pågældende tredjeland, jf. bilag 13 henholdsvis bilag 15. Colostrum og colostrumbaserede produkter må kun hidrøre fra tredjelande, der er markeret med »+« i kolonne I i bilag 15.

 • 2) Fødevarerne ved ankomsten til samhandelsområdet er ledsaget af det foreskrevne certifikat, der skal anvendes ved transit og oplagring, jf. dog stk. 4.

 • 3) Den ansvarlige for sendingen har indhentet tilladelse til oplagringen henholdsvis transporten fra grænsedyrlægen ved det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne præsenteres for veterinærkontrol. Tilladelsen til oplagring er betinget af, at den ansvarlige for sendingen over for grænsedyrlægen fremlægger dokumentation for, at kontrolenheden ikke modsætter sig, at de pågældende fødevarer oplagres.

•••

Stk. 2 Stk. 1, nr. 1-2 gælder også for ikke-konforme fødevarer, som transporteres direkte med officiel forsegling fra et grænsekontrolsted til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet eventuelt efter midlertidig oplagring i et særligt provianteringslager i den havn, hvor skibet provianterer. Hvis den havn, hvor skibet provianterer, er forsynet med et godkendt grænsekontrolsted, kan den midlertidige oplagring også ske i den forseglede container i den del af havnen, hvor grænsekontrolstedet ligger.

 • 1) Provianteringen af skibe må kun ske i den indhegnede del af havnen, hvor grænsekontrolstedet er beliggende.

 • 2) Den ansvarlige for sendingen skal underrette grænsekontrollen om:

  • a) Containerens fysiske placering.

  • b) Tidspunkt for hvornår containeren ankommer til containerpladsen.

  • c) Tidspunkt for hvornår containeren forlader containerpladsen.

•••

Stk. 3 For fødevarer omfattet af stk. 1, som ankommer til oplagring i Danmark fra et andet samhandelsland, indhentes den i stk. 1 nævnte tilladelse fra grænsedyrlægen på det grænsekontrolsted, jf. bilag 2, som er placeret nærmest ved lageret, hvor fødevarerne skal oplagres.

•••

Stk. 4 Fødevarestyrelsen fastsætter vilkårene for de certifikater, som skal ledsage ikke-harmoniserede fødevarer, for hvilke der ikke er anført indførselsbetingelser i bilag 5.

•••

Stk. 5 Fødevarer omfattet af stk. 1, skal, uanset § 16, alene underkastes dokument- og identitetskontrol på det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne præsenteres for veterinærkontrol. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, underkaster grænsedyrlægen endvidere fødevarerne fysisk kontrol.

•••

Stk. 6 Den ansvarlige for sendingen skal sende en forhåndsanmeldelse, jf. § 13, stk. 1-3, til indgangsgrænsekontrolstedet.

•••

Stk. 7 Den ansvarlige for oplagringen skal sende en skriftlig underretning til kontrolenheden om, at der ankommer ikke-konforme fødevarer.

•••

Stk. 8 Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer, som skal transporteres til eller fra et lager eller direkte fra et grænsekontrolsted til et skib eventuelt efter midlertidig oplagring i et særligt provianteringslager i den havn, hvor skibet provianterer, skal sikre, at transporten og oplagringen opfylder følgende betingelser:

 • 1) Transporten skal foregå uden omladning i et transportmiddel eller en beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet, således at seglet brydes, så snart transportmidlet eller beholderen åbnes.

 • 2) Sendingen skal ledsages af originalen af foreskrevne dokumenter eller for hver delsending en bekræftet kopi heraf.

 • 3) Sendingen må kun føres ind på et lager, hvis kontrolenheden forinden har underkastet fødevarerne dokument- og identitetskontrol. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, underkaster kontrolenheden endvidere fødevarerne fysisk kontrol.

 • 4) Sendingen skal anbringes i særskilte oplagringslokaler, jf. § 46, stk. 2.

 • 5) Sendingen må ikke underkastes nogen anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for selve oplagringen og for opdelingen af sendingen i mindre delsendinger uden at fjerne fødevarernes indpakning.

•••

Stk. 9 Den ansvarlige for lageret i en frizone, toldoplaget eller skibsprovianteringsvirksomheden skal sikre, at hver enhed af oplagrede fødevarer, omfattet af stk. 1, er tydeligt og letlæseligt mærket med løbenummeret på det CVED, der ledsagede sendingen til lageret, så identifikation af hver enhed i sendingen er mulig.

•••

Stk. 10 Den ansvarlige for sendingen skal sende en forhåndsanmeldelse, jf. § 13, stk. 1-3, til kontrolenheden før sendingens fraførsel.

•••

Stk. 11 Hvis en sending fødevarer omfattet af stk. 1 under oplagringen opdeles i to eller flere sendinger, skal den ansvarlige for sendingen før fraførslen sende en forhåndsanmeldelse, jf. § 13, stk. 1-3, til kontrolenheden for hvert af de nye sendinger med henblik på udstedelse af CVED’er, som skal henvise til det oprindelige CVED. Hvis sendingen skal føres ud af samhandelsområdet, skal den ansvarlige for sendingen anføre på forhåndsanmeldelsen, fra hvilket grænsekontrolsted fødevarerne forlader samhandelsområdet.

•••
profile photo
Profilside