14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Veterinærkontrolbekendtgørelsen § 26

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter paragraf 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af veterinærkontrolbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 406 af 09. April 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer skal sikre, at sendingen kun transiteres via samhandelsområdet til et andet tredjeland eller til samme tredjelande, hvis følgende er opfyldt:

  • 1) Fødevarerne har oprindelse i og afsendes fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, jf. bilag 9-17 og bilag 19-20. Kødprodukter og mælkeprodukter skal dog tillige være underkastet den foreskrevne mindstebehandling, der er fastsat for det pågældende tredjeland, jf. bilag 13 henholdsvis bilag 15. Colostrum og colostrumbaserede produkter må kun hidrøre fra tredjelande, der er markeret med »+« i kolonne I i bilag 15.

  • 2) Fødevarerne ved ankomsten til samhandelsområdet er ledsaget af det foreskrevne certifikat, der skal anvendes ved transit og oplagring.

  • 3) Den ansvarlige for sendingen har indhentet tilladelse fra grænsedyrlægen ved det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne præsenteres for veterinærkontrol.

•••

Stk. 2 Tilladelse efter stk. 1 er betinget af, at den ansvarlige for sendingen skriftligt over for grænsedyrlægen erklærer, at fødevarerne forlader samhandelsområdet inden for 30 dage, samt at de i tilfælde af afvisning i tredjelandet ikke returneres til omsætning i samhandelsområdet, men søges returneret til et andet tredjeland.

•••

Stk. 3 Hvis returnering efter stk. 2 mislykkes, og sendingen derfor skal introduceres til samhandelsområdet igen med henblik på returnering til et andet tredjeland, skal denne returnering ske inden for 60 dage, ellers skal fødevarerne destrueres.

•••

Stk. 4 Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer omfattet af stk. 3 skal sikre, at sendingen kun indføres i samhandelsområdet ved et af de i bilag 2 omhandlede grænsekontrolsteder, som er godkendt til at kontrollere den pågældende fødevare, og kun efter forudgående tilladelse fra grænsedyrlægen ved dette grænsekontrolsted. Fødevarerne skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller i containere på grænsekontrolstedets område under tilsyn af grænsedyrlægen, indtil de afsendes eller destrueres.

•••

Stk. 5 Fødevarer omfattet af stk. 1 skal, uanset § 16, altid underkastes dokument- og identitetskontrol på grænsekontrolstedet. Såfremt der kan være fare for folke- eller dyresundheden, eller hvis der er mistanke om uregelmæssigheder, underkaster grænsedyrlægen endvidere fødevarerne fysisk kontrol.

•••

Stk. 6 Den ansvarlige for sendingen skal til indgangsgrænsekontrolstedet sende en forhåndsanmeldelse, jf. § 13, stk. 1-3. Den ansvarlige for sendingen skal anføre på forhåndsanmeldelsen, fra hvilket grænsekontrolsted fødevarerne forlader samhandelsområdet.

•••

Stk. 7 Den ansvarlige for sendingen skal sikre

  • 1) at transitten sker uden omladning i et transportmiddel eller en beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet, således at seglet brydes, i det samme transportmidlet eller beholderen åbnes, og

  • 2) at fødevarerne ikke aflæsses, opdeles eller håndteres, efter at grænsedyrlægen har forseglet transporten.

•••

Stk. 8 Den ansvarlige for sendingen skal sikre, at fødevarer omfattet af stk. 1 kun føres ud af samhandelsområdet via et grænsekontrolsted, der er godkendt til at kontrollere den pågældende fødevare, hvor de underkastes dokument- og identitetskontrol før udførslen, jf. dog stk. 9.

•••

Stk. 9 Ikke-konforme fødevarer må også føres til destruktion. Den ansvarlige for sendingen skal sikre, at ikke-konforme fødevarer kun føres til destruktion, hvis det sker efter skriftlig tilladelse fra kontrolenheden. Kontrolenheden kan fastsætte vilkår for tilladelsen.

•••

Stk. 10 Destruktionen skal ske efter aftale med kontrolenheden.

•••

Stk. 11 Den ansvarlige for sendingen skal sikre, at ikke-konforme fødevarer, som ankommer til et grænsekontrolsted med henblik på udførsel til tredjeland, ledsages af CVED-et udstedt på indgangsgrænsekontrolstedet samt originalerne af foreskrevne dokumenter.

•••

Stk. 12 Den ansvarlige for transitten skal skriftligt underrette udgangsgrænsekontrolstedet om, at der ankommer fødevarer til kontrol. Underretningen skal være grænsekontrolstedet i hænde, inden sendingen ankommer til udgangsgrænsekontrolstedet.

•••
profile photo
Profilside