14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Veterinærkontrolbekendtgørelsen § 23

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af veterinærkontrolbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 406 af 09. April 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 For fødevarer omfattet af dette kapitel, som med henblik på omladning ankommer med fly eller skib til en lufthavn eller havn, hvor der er oprettet et grænsekontrolsted, som er godkendt til at kontrollere den pågældende fødevare, og dette ikke er bestemmelsesgrænsekontrolstedet, må veterinærkontrollen afvente fødevarernes ankomst til bestemmelsesgrænsekontrolstedet på betingelse af

  • 1) at bestemmelsesgrænsekontrolstedet er godkendt til at kontrollere den pågældende fødevare, og

  • 2) at sendingen transporteres ad luftvejen henholdsvis ad søvejen direkte og uden aflæsning fra indgangsgrænsekontrolstedet til bestemmelsesgrænsekontrolstedet.

•••

Stk. 2 Hvis betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, skal sendingen beslaglægges af grænsedyrlægen eller kontrolenheden, der træffer afgørelse om at importøren skal returnere eller destruere sendingen, jf. § 19, stk. 2, nr. 1 eller 2.

•••

Stk. 3 Den ansvarlige for sendingen skal underrette grænsedyrlægen ved indgangsgrænsekontrolstedet om følgende:

  • 1) Det forventede tidspunkt for sendingens aflæsning.

  • 2) Bestemmelsesgrænsekontrolstedet i samhandelsområdet.

  • 3) Nøjagtig oplysning om hvor sendingen befinder sig, hvis det ikke læsses direkte på et fly eller skib til bestemmelsesgrænsekontrolstedet.

  • 4) Det forventede tidspunkt for sendingens pålæsning på flyet eller skibet med bestemmelsesgrænsekontrolsted som destination.

•••

Stk. 4 Den i stk. 3 omhandlede underretning skal være grænsedyrlægen i hænde inden sendingens ankomst til indgangsgrænsekontrolstedet.

•••

Stk. 5 Den ansvarlige for sendingen skal til indgangsgrænsekontrolstedet endvidere sende en forhåndsanmeldelse, jf. § 13, stk. 1-3.

•••

Stk. 6 Grænsedyrlægen foretager, hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, dokumentkontrol af sendinger, som omlades enten direkte eller efter at have været aflæsset i maksimalt 12 timer for flyfragt henholdsvis syv dage for skibsfragt.

•••

Stk. 7 Grænsedyrlægen foretager dokumentkontrol af sendinger, som i forbindelse med omladningen er aflæsset i længere tid end anført i stk. 6. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, foretager grænsedyrlægen identitetskontrol og fysisk kontrol af disse sendinger.

•••

Stk. 8 Grænsedyrlægen foretager fuldstændig veterinærkontrol af sendinger, som i forbindelse med omladning har været aflæsset i mere end 48 timer for flyfragt henholdsvis 20 dage for skibsfragt.

•••
profile photo
Profilside