14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Veterinærkontrolbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter

Bekendtgørelse nr. 406 af 09. april 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1351 af 10. december 2019

Denne konsoliderede version af veterinærkontrolbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Veterinærkontrolbekendtgørelsen

I medfør af § 37, § 53, stk. 2 og 3, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 2019, og § 36, stk. 1, § 37, stk. 1, § 39, § 45, stk. 2, § 49, § 50, § 51, § 52, stk. 2, § 54, stk. 5, og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 1614 af 18. december 2018 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Bekendtgørelsens omfang
 • Bilag 2Liste over danske grænsekontrolsteder godkendt til kontrol af fødevarer
 • Bilag 3Frekvenser for veterinærkontrol af indførte sendinger
 • Bilag 4Betingelser for import, transit eller ikke-konform oplagring af harmoniserede fødevarer fra tredjelande
 • Bilag 5Importbetingelser for ikke-harmoniserede fødevarer fra tredjelande
 • Bilag 6Model af provianteringscertifikat
 • Bilag 7Model af ansøgningsskema for returnering af fødevarer
 • Bilag 8Model til skema til veterinær udpegning af virksomheder som lager i en frizone, toldoplag, skibsprovianteringsvirksomheder og særlige provianteringslagre
 • Bilag 9Tredjelandsliste - Fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og maskinsepareret kød af husdyr
 • Bilag 10Tredjelandsliste - Fersk kød og tilberedt kød af fjerkræ og opdrættet fjervildt, bortset fra kød af opdrættede strudsefugle
 • Bilag 11Tredjelandsliste - Fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og maskinsepareret kød af opdrættet og vildtlevende hårvildt, bortset fra harer og kaniner
 • Bilag 12Tredjelandsliste - Fersk kød og tilberedt kød af vildtlevende fjervildt samt opdrættede strudsefugle
 • Bilag 13Tredjelandsliste - Kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme
 • Bilag 14Tredjelandsliste - Frølår og landsnegle
 • Bilag 15Tredjelandsliste – Mælk, mejeriprodukter, colostrum* og colostrumbaserede produkter*
 • Bilag 16Tredjelandsliste - Æg i skal og varmebehandlede ægprodukter
 • Bilag 17Tredjelandsliste - Fersk kød af kaniner og harer
 • Bilag 18Tredjelandsliste - Honning, Gelée Royal og andre biavlsprodukter til konsum
 • Bilag 19Tredjelandsliste - Fiskevarer i enhver form, dog undtagen toskallede bløddyr(A), pighuder, sækdyr, marine snegle
 • Bilag 20Tredjelandsliste - Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine snegle i enhver form

Kapitel 1

Område og definitioner

§1 (Ophævet)

§2 (Ophævet)

Kapitel 2

Samhandel

§3 (Ophævet)

Stk. 2 Ikke-harmoniserede fødevarer må kun modtages ved samhandel efter forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Stk. 3 Importører af æg fra andre samhandelslande, bortset fra Sverige, Finland og Norge, skal sikre, at hver sending æg er ledsaget af et certifikat, som er i overensstemmelse med den model, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1688/2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår særlige garantier vedrørende salmonella for sendinger til Finland og Sverige af visse typer kød og æg. Bestemmelserne herom findes i forordning (EU) nr. 427/2012 om udvidelse af de særlige garantier vedrørende salmonella, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, til også at omfatte æg bestemt til Danmark.

Stk. 4 Importører af kyllingekød fra andre samhandelslande, bortset fra Sverige, Finland og Norge, skal sikre, at hver sending kyllingekød er ledsaget af et handelsdokument, som er i overensstemmelse med modellen i bilag IV i forordning (EF) nr. 1688/2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår særlige garantier vedrørende salmonella for sendinger til Finland og Sverige af visse typer kød og æg. Bestemmelserne herom findes i forordning (EU) 2018/307 om udvidelse af de særlige garantier vedrørende Salmonella spp., der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, til også at omfatte kød af slagtekyllinger (Gallus gallus) bestemt til Danmark.

§4 (Ophævet)

§5 (Ophævet)

§6 (Ophævet)

§7 (Ophævet)

§8 (Ophævet)

§9 (Ophævet)

Kapitel 3

Import

§10 (Ophævet)

§11 (Ophævet)

§12 (Ophævet)

§13 (Ophævet)

§14 Mæglere, luftfartsselskaber, linjeagenter, fragtselskaber, kurérselskaber m.v. skal fremsende godsfortegnelse (cargomanifest) til grænsekontrolstedet for ethvert fly eller skib, som lander i eller anløber Danmark. Der skal fremsendes godsfortegnelse (cargomanifest), selv om lasten eller dele heraf består af andre varer end animalske fødevarer, og uanset om lasten eller dele heraf forbliver ombord, omlades, oplægges, importeres eller transiteres. Tilsvarende gælder, hvis lastrummene er tomme.

Stk. 2 Godsfortegnelsen, som skal udformes således, at flyets henholdsvis skibets identitet og en beskrivelse af den enkelte vare tydeligt fremgår, skal være grænsekontrolstedet i hænde før flyets eller skibets forventede ankomst.

Stk. 3 Fødevarer i den i stk. 1 nævnte last skal forhåndsanmeldes, jf. § 13, stk. 1-3, medmindre de forbliver ombord.

§15 Havne og lufthavne, i forbindelse med hvilke der er etableret grænsekontrolsted, skal fremsende lister over skibes eller flys forventede ankomst til grænsekontrolstedet. Listerne skal indeholde skibenes navne eller flyenes rutenumre og oplysning om, hvilken havn - henholdsvis lufthavn - de ankommer fra.

§16 (Ophævet)

Stk. 2 Kød af vildtlevende hårvildt med påsiddende skind skal efter veterinærkontrollen importeres ved kanaliseret import. Importører af kød af vildtlevende hårvildt med påsiddende skind skal sikre, at kødet ikke anvendes eller overdrages til andre, før identitetskontrollen og den fysiske kontrol af sendingen, herunder hygiejnekontrollen og undersøgelser for indhold af restkoncentrationer, er foretaget af kontrolenheden ved bestemmelsesvirksomheden, og grænsedyrlægen har udstedt det endelige CVED.

Stk. 3 (Ophævet)

Stk. 4 (Ophævet)

Stk. 5 (Ophævet)

§17 Fødevarer, der befinder sig i transportmidler i international trafik, som ankommer fra tredjelande, og som er bestemt til forplejning af besætning og passagerer, samt affald af disse fødevarer, skal ikke underkastes veterinærkontrol, med mindre de føres ind i Danmark, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Ejere af transportmidler, jf. stk. 1, er ansvarlige for, at fødevarer, som var bestemt til forplejning af passagerer og personale i skibene, med tilhørende éngangsemballage, der fraføres skibet bliver destrueret under tilsyn af kontrolenheden. Det samme gælder for affald af disse fødevarer.

Stk. 3 Ejere af transportmidler, jf. stk. 1, skal på forhånd underrette kontrolenheden, inden de i stk. 2 omhandlede fødevarer og affald heraf skal fraføres.

Stk. 4 Ejere af transportmidler, jf. stk. 1, skal sikre, at fødevarer omfattet af stk. 1 kun overføres direkte fra et skib eller fly i international trafik til et andet i samme havn eller lufthavn, hvis grænsedyrlægen har tilladt dette.

Stk. 5 Tilladelse efter stk. 4 gives kun for fødevarer, der har oprindelse i samhandelslande eller i tredjelande eller dele heraf, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende. Hvis tilladelse gives, skal overførslen ske under toldlukke.

§18 (Ophævet)

§19 (Ophævet)

§20 (Ophævet)

§21 (Ophævet)

Kapitel 4

Import til fri omsætning af konforme fødevarer med oprindelse i tredjelande

§22 (Ophævet)

§23 For fødevarer omfattet af dette kapitel, som med henblik på omladning ankommer med fly eller skib til en lufthavn eller havn, hvor der er oprettet et grænsekontrolsted, som er godkendt til at kontrollere den pågældende fødevare, og dette ikke er bestemmelsesgrænsekontrolstedet, må veterinærkontrollen afvente fødevarernes ankomst til bestemmelsesgrænsekontrolstedet på betingelse af

 • 1) at bestemmelsesgrænsekontrolstedet er godkendt til at kontrollere den pågældende fødevare, og

 • 2) at sendingen transporteres ad luftvejen henholdsvis ad søvejen direkte og uden aflæsning fra indgangsgrænsekontrolstedet til bestemmelsesgrænsekontrolstedet.

Stk. 2 Hvis betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, skal sendingen beslaglægges af grænsedyrlægen eller kontrolenheden, der træffer afgørelse om at importøren skal returnere eller destruere sendingen, jf. § 19, stk. 2, nr. 1 eller 2.

Stk. 3 Den ansvarlige for sendingen skal underrette grænsedyrlægen ved indgangsgrænsekontrolstedet om følgende:

 • 1) Det forventede tidspunkt for sendingens aflæsning.

 • 2) Bestemmelsesgrænsekontrolstedet i samhandelsområdet.

 • 3) Nøjagtig oplysning om hvor sendingen befinder sig, hvis det ikke læsses direkte på et fly eller skib til bestemmelsesgrænsekontrolstedet.

 • 4) Det forventede tidspunkt for sendingens pålæsning på flyet eller skibet med bestemmelsesgrænsekontrolsted som destination.

Stk. 4 Den i stk. 3 omhandlede underretning skal være grænsedyrlægen i hænde inden sendingens ankomst til indgangsgrænsekontrolstedet.

Stk. 5 Den ansvarlige for sendingen skal til indgangsgrænsekontrolstedet endvidere sende en forhåndsanmeldelse, jf. § 13, stk. 1-3.

Stk. 6 Grænsedyrlægen foretager, hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, dokumentkontrol af sendinger, som omlades enten direkte eller efter at have været aflæsset i maksimalt 12 timer for flyfragt henholdsvis syv dage for skibsfragt.

Stk. 7 Grænsedyrlægen foretager dokumentkontrol af sendinger, som i forbindelse med omladningen er aflæsset i længere tid end anført i stk. 6. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, foretager grænsedyrlægen identitetskontrol og fysisk kontrol af disse sendinger.

Stk. 8 Grænsedyrlægen foretager fuldstændig veterinærkontrol af sendinger, som i forbindelse med omladning har været aflæsset i mere end 48 timer for flyfragt henholdsvis 20 dage for skibsfragt.

Kapitel 5

Import af ikke-harmoniserede fødevarer med oprindelse i tredjelande

§24 Import af ikke-harmoniserede fødevarer med oprindelse i tredjelande skal ske i henhold til bilag 5.

Stk. 2 Videresendelse af ikke-harmoniserede fødevarer skal ske som kanaliseret import, jf. § 16, stk. 3-5.

Kapitel 6

Transit og oplagring af ikke-konforme fødevarer med oprindelse i tredjelande

§25 Ikke-konforme fødevarer må ikke importeres til fri omsætning i samhandelsområdet.

§26 Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer skal sikre, at sendingen kun transiteres via samhandelsområdet til et andet tredjeland eller til samme tredjelande, hvis følgende er opfyldt:

 • 1) Fødevarerne har oprindelse i og afsendes fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, jf. bilag 9-17 og bilag 19-20. Kødprodukter og mælkeprodukter skal dog tillige være underkastet den foreskrevne mindstebehandling, der er fastsat for det pågældende tredjeland, jf. bilag 13 henholdsvis bilag 15. Colostrum og colostrumbaserede produkter må kun hidrøre fra tredjelande, der er markeret med »+« i kolonne I i bilag 15.

 • 2) Fødevarerne ved ankomsten til samhandelsområdet er ledsaget af det foreskrevne certifikat, der skal anvendes ved transit og oplagring.

 • 3) Den ansvarlige for sendingen har indhentet tilladelse fra grænsedyrlægen ved det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne præsenteres for veterinærkontrol.

Stk. 2 Tilladelse efter stk. 1 er betinget af, at den ansvarlige for sendingen skriftligt over for grænsedyrlægen erklærer, at fødevarerne forlader samhandelsområdet inden for 30 dage, samt at de i tilfælde af afvisning i tredjelandet ikke returneres til omsætning i samhandelsområdet, men søges returneret til et andet tredjeland.

Stk. 3 Hvis returnering efter stk. 2 mislykkes, og sendingen derfor skal introduceres til samhandelsområdet igen med henblik på returnering til et andet tredjeland, skal denne returnering ske inden for 60 dage, ellers skal fødevarerne destrueres.

Stk. 4 Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer omfattet af stk. 3 skal sikre, at sendingen kun indføres i samhandelsområdet ved et af de i bilag 2 omhandlede grænsekontrolsteder, som er godkendt til at kontrollere den pågældende fødevare, og kun efter forudgående tilladelse fra grænsedyrlægen ved dette grænsekontrolsted. Fødevarerne skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller i containere på grænsekontrolstedets område under tilsyn af grænsedyrlægen, indtil de afsendes eller destrueres.

Stk. 5 Fødevarer omfattet af stk. 1 skal, uanset § 16, altid underkastes dokument- og identitetskontrol på grænsekontrolstedet. Såfremt der kan være fare for folke- eller dyresundheden, eller hvis der er mistanke om uregelmæssigheder, underkaster grænsedyrlægen endvidere fødevarerne fysisk kontrol.

Stk. 6 Den ansvarlige for sendingen skal til indgangsgrænsekontrolstedet sende en forhåndsanmeldelse, jf. § 13, stk. 1-3. Den ansvarlige for sendingen skal anføre på forhåndsanmeldelsen, fra hvilket grænsekontrolsted fødevarerne forlader samhandelsområdet.

Stk. 7 Den ansvarlige for sendingen skal sikre

 • 1) at transitten sker uden omladning i et transportmiddel eller en beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet, således at seglet brydes, i det samme transportmidlet eller beholderen åbnes, og

 • 2) at fødevarerne ikke aflæsses, opdeles eller håndteres, efter at grænsedyrlægen har forseglet transporten.

Stk. 8 Den ansvarlige for sendingen skal sikre, at fødevarer omfattet af stk. 1 kun føres ud af samhandelsområdet via et grænsekontrolsted, der er godkendt til at kontrollere den pågældende fødevare, hvor de underkastes dokument- og identitetskontrol før udførslen, jf. dog stk. 9.

Stk. 9 Ikke-konforme fødevarer må også føres til destruktion. Den ansvarlige for sendingen skal sikre, at ikke-konforme fødevarer kun føres til destruktion, hvis det sker efter skriftlig tilladelse fra kontrolenheden. Kontrolenheden kan fastsætte vilkår for tilladelsen.

Stk. 10 Destruktionen skal ske efter aftale med kontrolenheden.

Stk. 11 Den ansvarlige for sendingen skal sikre, at ikke-konforme fødevarer, som ankommer til et grænsekontrolsted med henblik på udførsel til tredjeland, ledsages af CVED-et udstedt på indgangsgrænsekontrolstedet samt originalerne af foreskrevne dokumenter.

Stk. 12 Den ansvarlige for transitten skal skriftligt underrette udgangsgrænsekontrolstedet om, at der ankommer fødevarer til kontrol. Underretningen skal være grænsekontrolstedet i hænde, inden sendingen ankommer til udgangsgrænsekontrolstedet.

§27 Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer, som skal oplagres inden udførslen til tredjeland, skal sikre, at oplagringen kun sker i et lager i en frizone, et toldoplag eller en skibsprovianteringsvirksomhed med henblik på senere fuldstændig udførsel fra samhandelsområdet, jf. stk. 2, hvis følgende er opfyldt:

 • 1) Fødevarerne har oprindelse i og afsendes fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, jf. bilag 9-17 og bilag 19-20. Kødprodukter og mælkeprodukter skal dog tillige være underkastet den foreskrevne mindstebehandling, der er fastsat for det pågældende tredjeland, jf. bilag 13 henholdsvis bilag 15. Colostrum og colostrumbaserede produkter må kun hidrøre fra tredjelande, der er markeret med »+« i kolonne I i bilag 15.

 • 2) Fødevarerne ved ankomsten til samhandelsområdet er ledsaget af det foreskrevne certifikat, der skal anvendes ved transit og oplagring, jf. dog stk. 4.

 • 3) Den ansvarlige for sendingen har indhentet tilladelse til oplagringen henholdsvis transporten fra grænsedyrlægen ved det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne præsenteres for veterinærkontrol. Tilladelsen til oplagring er betinget af, at den ansvarlige for sendingen over for grænsedyrlægen fremlægger dokumentation for, at kontrolenheden ikke modsætter sig, at de pågældende fødevarer oplagres.

Stk. 2 Stk. 1, nr. 1-2 gælder også for ikke-konforme fødevarer, som transporteres direkte med officiel forsegling fra et grænsekontrolsted til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet eventuelt efter midlertidig oplagring i et særligt provianteringslager i den havn, hvor skibet provianterer. Hvis den havn, hvor skibet provianterer, er forsynet med et godkendt grænsekontrolsted, kan den midlertidige oplagring også ske i den forseglede container i den del af havnen, hvor grænsekontrolstedet ligger.

 • 1) Provianteringen af skibe må kun ske i den indhegnede del af havnen, hvor grænsekontrolstedet er beliggende.

 • 2) Den ansvarlige for sendingen skal underrette grænsekontrollen om:

  • a) Containerens fysiske placering.

  • b) Tidspunkt for hvornår containeren ankommer til containerpladsen.

  • c) Tidspunkt for hvornår containeren forlader containerpladsen.

Stk. 3 For fødevarer omfattet af stk. 1, som ankommer til oplagring i Danmark fra et andet samhandelsland, indhentes den i stk. 1 nævnte tilladelse fra grænsedyrlægen på det grænsekontrolsted, jf. bilag 2, som er placeret nærmest ved lageret, hvor fødevarerne skal oplagres.

Stk. 4 Fødevarestyrelsen fastsætter vilkårene for de certifikater, som skal ledsage ikke-harmoniserede fødevarer, for hvilke der ikke er anført indførselsbetingelser i bilag 5.

Stk. 5 Fødevarer omfattet af stk. 1, skal, uanset § 16, alene underkastes dokument- og identitetskontrol på det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne præsenteres for veterinærkontrol. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, underkaster grænsedyrlægen endvidere fødevarerne fysisk kontrol.

Stk. 6 Den ansvarlige for sendingen skal sende en forhåndsanmeldelse, jf. § 13, stk. 1-3, til indgangsgrænsekontrolstedet.

Stk. 7 Den ansvarlige for oplagringen skal sende en skriftlig underretning til kontrolenheden om, at der ankommer ikke-konforme fødevarer.

Stk. 8 Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer, som skal transporteres til eller fra et lager eller direkte fra et grænsekontrolsted til et skib eventuelt efter midlertidig oplagring i et særligt provianteringslager i den havn, hvor skibet provianterer, skal sikre, at transporten og oplagringen opfylder følgende betingelser:

 • 1) Transporten skal foregå uden omladning i et transportmiddel eller en beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet, således at seglet brydes, så snart transportmidlet eller beholderen åbnes.

 • 2) Sendingen skal ledsages af originalen af foreskrevne dokumenter eller for hver delsending en bekræftet kopi heraf.

 • 3) Sendingen må kun føres ind på et lager, hvis kontrolenheden forinden har underkastet fødevarerne dokument- og identitetskontrol. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, underkaster kontrolenheden endvidere fødevarerne fysisk kontrol.

 • 4) Sendingen skal anbringes i særskilte oplagringslokaler, jf. § 46, stk. 2.

 • 5) Sendingen må ikke underkastes nogen anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for selve oplagringen og for opdelingen af sendingen i mindre delsendinger uden at fjerne fødevarernes indpakning.

Stk. 9 Den ansvarlige for lageret i en frizone, toldoplaget eller skibsprovianteringsvirksomheden skal sikre, at hver enhed af oplagrede fødevarer, omfattet af stk. 1, er tydeligt og letlæseligt mærket med løbenummeret på det CVED, der ledsagede sendingen til lageret, så identifikation af hver enhed i sendingen er mulig.

Stk. 10 Den ansvarlige for sendingen skal sende en forhåndsanmeldelse, jf. § 13, stk. 1-3, til kontrolenheden før sendingens fraførsel.

Stk. 11 Hvis en sending fødevarer omfattet af stk. 1 under oplagringen opdeles i to eller flere sendinger, skal den ansvarlige for sendingen før fraførslen sende en forhåndsanmeldelse, jf. § 13, stk. 1-3, til kontrolenheden for hvert af de nye sendinger med henblik på udstedelse af CVED’er, som skal henvise til det oprindelige CVED. Hvis sendingen skal føres ud af samhandelsområdet, skal den ansvarlige for sendingen anføre på forhåndsanmeldelsen, fra hvilket grænsekontrolsted fødevarerne forlader samhandelsområdet.

§28 Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer, som er oplagret i et lager i en frizone eller et toldoplag, skal med forbehold for stk. 12, sikre, at sendingen kun fraføres med henblik på overførsel til en skibsprovianteringsvirksomhed eller udførsel til et tredjeland. Fraførslen må kun foregå efter forudgående veterinærkontrol, jf. stk. 10. Overførsel til skibsprovianteringsvirksomhed skal foregå på grundlag af en T1-forsendelsesprocedure efter toldreglerne.

Stk. 2 Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer, som skal fraføres et lager i en frizone eller et toldoplag med henblik på oplagring i en skibsprovianteringsvirksomhed, skal sikre, at dette kun sker efter forudgående tilladelse fra kontrolenheden. Den ansvarlige for sendingen skal fremlægge dokumentation over for kontrolenheden, der viser, at den kompetente myndighed, i hvis område skibsprovianteringsvirksomheden er beliggende, ikke modsætter sig, at de pågældende fødevarer oplagres.

Stk. 3 Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer, som skal fraføres et lager i en frizone eller et toldoplag med henblik på udførsel fra samhandelsområdet, skal sikre, at dette kun sker efter forudgående tilladelse fra kontrolenheden.

Stk. 4 Tilladelse efter stk. 3 er betinget af, at ejeren af sendingen skriftligt over for kontrolenheden erklærer, at sendingen forlader samhandelsområdet inden for 30 dage, samt at det i tilfælde af afvisning i tredjelandet ikke returneres til omsætning i samhandelsområdet, men søges returneret til et andet tredjeland.

Stk. 5 Hvis returnering efter stk. 4 mislykkes, og sendingen derfor skal føres ind i samhandelsområdet igen, jf. stk. 6, med henblik på returnering til et andet tredjeland, skal denne returnering ske inden for 60 dage, ellers skal fødevarerne destrueres.

Stk. 6 Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer omfattet af stk. 4 skal sikre, at sendingen kun indføres i samhandelsområdet ved et af de i bilag 2 omhandlede grænsekontrolsteder, som er godkendt til at kontrollere de pågældende fødevarer, og kun efter forudgående tilladelse fra grænsedyrlægen ved dette grænsekontrolsted. Fødevarerne skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller i containere på grænsekontrolstedets område under tilsyn af grænsedyrlægen, indtil de returneres eller destrueres.

Stk. 7 Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer skal sikre, at sendingen kun føres ud af samhandelsområdet i havne eller lufthavne, hvor der er oprettet et grænsekontrolsted, som er godkendt til at kontrollere pågældende fødevarer, hvor de skal underkastes dokument- og identitetskontrol før udførslen.

Stk. 8 Den ansvarlige for sendingen skal skriftligt underrette udgangsgrænsekontrolstedet om, at der ankommer fødevarer til kontrol. Underretningen skal være grænsekontrolstedet i hænde, inden sendingen ankommer til udgangsgrænsekontrolstedet.

Stk. 9 Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer, som skal fraføres en skibsprovianteringsvirksomhed, skal med forbehold for stk. 12 sikre, at dette kun sker med henblik på udførsel til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet eventuelt efter midlertidig oplagring i et særligt provianteringslager i den havn, hvor skibet provianterer.

Stk. 10 Den ansvarlige for en sending ikke-konforme fødevarer, som skal fraføres et lager i en frizone, et toldoplag eller en skibsprovianteringsvirksomhed, skal sikre, at dette kun sker, hvis kontrolenheden forinden har underkastet fødevarerne dokument- og identitetskontrol. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, eller hvis der er mistanke om uregelmæssigheder, underkaster kontrolenheden endvidere fødevarerne fysisk kontrol.

Stk. 11 Den ansvarlige for sendingen skal sikre

 • 1) at fraførslen efter stk. 1 eller 9 sker uden omladning i et transportmiddel eller en beholder, som er vandtæt, identificeret og officielt forseglet, således at seglet brydes, i det samme transportmidlet eller beholderen åbnes, og

 • 2) at fødevarerne ledsages af originalen af foreskrevne dokumenter eller for hver delsending af en bekræftet kopi heraf.

Stk. 12 Ikke-konforme fødevarer må også føres til destruktion. Den ansvarlige for sendingen skal sikre, at ikke-konforme fødevarer kun føres til destruktion, hvis det sker efter skriftlig tilladelse fra kontrolenheden. Kontrolenheden kan fastsætte vilkår for tilladelsen.

§29 Den ansvarlige for sendingen skal sikre, at ikke-konforme fødevarer til enhver tid er ledsaget af et CVED, jf. dog stk. 2. CVED-ets rubrik 42 skal henvise til tolddokumentet.

Stk. 2 Den ansvarlige for sendingen skal sikre, at ikke-konforme fødevarer, der fraføres en skibsprovianteringsvirksomhed med henblik på udførsel til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet eventuelt via et særligt provianteringslager, desuden er ledsaget af et provianteringscertifikat, jf. den i bilag 6 viste model, som udstedes af kontrolenheden ved fraførslen.

Stk. 3 Den ansvarlige for sendingen skal sikre, at ikke-konforme fødevarer, som transporteres direkte fra et grænsekontrolsted til et skib med henblik på forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet, eventuelt efter midlertidig oplagring i et særligt provianteringslager eller i en container, jf. § 27, stk. 2, 2. pkt., desuden er ledsaget af et provianteringscertifikat, som udstedes af grænsekontrollen.

Stk. 4 Umiddelbart efter at en sending ikke-konforme fødevarer er leveret ombord på et skib, skal skibsføreren eller dennes repræsentant datere og kontrasignere det provianteringscertifikat, jf. stk. 2 og 3, som ledsager sendingen, og returnere det kontrasignerede certifikat til den myndighed, som har udstedt certifikatet.

Stk. 5 Skibsførerens kontrasignering, jf. stk. 4, er ikke nødvendig, hvis certifikatet allerede er kontrasigneret af en repræsentant for den kompetente myndighed i den havn, hvor provianteringen finder sted.

§30 Den ansvarlige for transportmidler og beholdere, der har været anvendt til transport eller opbevaring af de i dette kapitel omhandlede fødevarer, skal sikre, at disse rengøres og desinficeres, før de på ny må anvendes til transport eller opbevaring af fødevarer.

Kapitel 7

Transport af fødevarer fra tredjeland til tredjeland i transportmidler, som mellemlander i eller anløber Danmark med henblik på omladning

§31 Transportmidler med fødevarer, der transporteres fra tredjelande til tredjelande, må kun mellemlande i eller anløbe Danmark med henblik på omladning, hvis

 • 1) der i lufthavnen eller på havneområdet, hvor de mellemlander eller anløber, er oprettet et grænsekontrolsted, som er godkendt til at kontrollere den pågældende fødevare,

 • 2) fødevarerne har oprindelse i og afsendes fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, jf. bilag 9-17 og bilag 19-20. Kødprodukter og mælkeprodukter skal dog tillige være underkastet den foreskrevne mindstebehandling, der er fastsat for det pågældende tredjeland, jf. bilag 13 henholdsvis bilag 15, og

 • 3) fødevarerne ved ankomsten til samhandelsområdet er ledsaget af det foreskrevne certifikat, der skal anvendes ved transit og oplagring.

Stk. 2 Hvis betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, skal sendingen beslaglægges af grænsekontrollen, der træffer afgørelse om, at importøren at returnere eller destruere sendingen , jf. § 19, stk. 2, nr. 1 eller 2.

Stk. 3 Den ansvarlige for transporten skal ud over at forhåndsanmelde sendingen, jf. § 13, stk. 1-3, underrette grænsedyrlægen på grænsekontrolstedet om følgende:

 • 1) Det forventede tidspunkt for sendingens aflæsning.

 • 2) Bestemmelsestredjelandet.

 • 3) Nøjagtig oplysning om, hvor sendingen befinder sig, hvis det ikke læsses direkte på et fly eller skib til bestemmelsestredjelandet.

 • 4) Det forventede tidspunkt for sendingens pålæsning på flyet eller skibet med et tredjeland som destination.

Stk. 4 Den i stk. 3 omhandlede underretning skal være grænsedyrlægen i hænde inden sendingens ankomst til grænsekontrolstedet.

Stk. 5 Grænsedyrlægen skal, hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, foretage dokumentkontrol af sendinger , som omlades enten direkte eller efter at have været aflæsset i maksimalt 12 timer for flyfragt henholdsvis syv dage for skibsfragt.

Stk. 6 Grænsedyrlægen foretager dokumentkontrol af sendinger, som i forbindelse med omladningen er aflæsset i længere tid end anført i stk. 5. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, foretager grænsedyrlægen identitetskontrol og fysisk kontrol af disse sendinger.

Stk. 7 Grænsedyrlægen foretager fuldstændig veterinærkontrol af sendinger, som i forbindelse med omladning har været aflæsset i over 48 timer for flyfragt henholdsvis 20 dage for skibsfragt.

Stk. 8 Dette kapitel vedrører ikke ikke-konforme fødevarer, som indføres fra tredjelande med henblik på udførsel til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet. Sådanne fødevarer er omfattet af § 28.

Kapitel 8

Genindførsel

§32 (Ophævet)

§33 (Ophævet)

§34 (Ophævet)

§35 (Ophævet)

§36 Den ansvarlige for en sending fødevarer, som er afvist af myndighederne, må kun genindføre sendingen fra et andet samhandelsland til Danmark efter forudgående tilladelse fra kontrolenheden. Det er ikke en betingelse for genindførslen, at den ansvarlige for sendingen er registreret som importør.

Stk. 2 Ansøgning om tilladelse til at genindføre de i stk. 1 omhandlede fødevarer skal ske på en formular som den i bilag 7 viste model. Den ansvarlige for sendingen skal sørge for, at den udfyldte formular sendes til kontrolenheden.

Stk. 3 Når kontrolenheden har meddelt tilladelse til, at fødevarerne kan genindføres, skal den ansvarlige for sendingen forhåndsanmelde sendingen over for kontrolenheden. Forhåndsanmeldelsen skal sendes således, at den er kontrolenheden i hænde senest 24 timer før genindførslen. De 24 timer beregnes fra modtagelsen af anmeldelsen eller registreringen af den inden for Fødevarestyrelsens normale åbningstid.

Stk. 4 Den ansvarlige for sendingen skal sikre, at der sendes en rapport over foretaget returvarekontrol af fødevarerne på modtagevirksomheden til kontrolenheden.

Stk. 5 Den ansvarlige for sendingen må ikke tage de i stk. 1 omhandlede fødevarer i anvendelse eller overdrage dem, med mindre der forinden er indhentet tilladelse fra kontrolenheden.

Stk. 6 Genindførsel fra et samhandelsland til Danmark af en sending fødevarer, som er kommercielt afvist, skal ske i henhold til reglerne i kapitel 10 i bekendtgørelse om fødevarehygiejne.

Kapitel 9

Privates indførsel

§37 Indførsel af animalske fødevarer til eget brug er undtaget fra bestemmelserne om veterinærkontrol, jf. kapitel 2-5, forudsat at:

 • 1) Fødevarerne indføres i egen bagage i forbindelse med indrejse eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen eller modtages som pakker.

 • 2) Bestemmelserne i §§ 38-40 overholdes.

Stk. 2 Uanset stk. 1 kan fødevarer udtages til kontrol.

Stk. 3 En person, der medtager eller modtager fødevarer, som privat indførsel, skal ikke være registreret som importør.

Stk. 4 Det er ikke tilladt at medtage eller modtage fødevarer fra lande eller områder, for hvilke der er indført restriktioner som følge af risici for dyresundheden. I bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter findes reference til de EU retsakter, hvor de pågældende lande og områder er beskrevet.

§38 Private må indføre fødevarer fra EU-lande, Norge, Liechtenstein, Andorra og Schweiz uden mængdebegrænsning, jf. dog § 37, stk. 4.

§39 Private må indføre fødevarer fra Island, Færøerne og Grønland i overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 206/2009 om indførsel til Fællesskabet af sendinger af animalske produkter til eget forbrug og om ændring af forordning (EF) nr. 136/2004, jf. dog § 37, stk. 4.

§40 Private må indføre fødevarer fra alle andre lande end EU-lande, Norge, Liechtenstein, Andorra, Schweiz, Island, Færøerne og Grønland i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 206/2009, jf. dog § 37, stk. 4.

§41 Privates indførsel af animalske fødevarer fra Færøerne eller Grønland må ske som samsending til flere personer på følgende betingelser:

 • 1) Fødevarerne har oprindelse i Færøerne eller Grønland.

 • 2) Samsendingen sendes direkte til én af de personer, som fremgår af den i nr. 3 omhandlede liste.

 • 3) Forsendelsen ledsages af en liste, hvoraf de enkelte pakkers vægt og indhold samt navn og adresse på samtlige modtagere af forsendelsens fødevarer tydeligt fremgår.

 • 4) De enkelte pakker er mærket med den endelige modtagers navn.

 • 5) Modtageren af samsendingen orienterer Fødevarestyrelsen, inden hver forsendelses ankomst til Danmark. Orienteringen skal ske efter nærmere angivelser fra Fødevarestyrelsen.

 • 6) Forsendelsen er opdelt i enkeltpakker på hver:

  • a) højst 10 kg kød, kødprodukter, mælk og mælkeprodukter, og

  • b) højst 10 kg andre animalske produkter, f.eks. honning samt æg og ægprodukter.

 • 7) Modtageren udleverer intakte enkeltpakker, jf. nr. 6, til den endelige modtager, jf. nr. 3.

 • 8) Tilvirkning efter indførslen kun sker hos den endelige modtager.

 • 9) Fødevarerne er bestemt til den endelige modtagers eget brug.

 • 10) Hver modtager maksimalt får de i nr. 6 nævnte mængder fødevarer.

Stk. 2 Indførsel af animalske fødevarer fra Færøerne eller Grønland til private må ske via en forening på følgende betingelser:

 • 1) Fødevarerne har oprindelse i Færøerne eller Grønland.

 • 2) Forsendelsen er opdelt i enkeltpakker på hver

  • a) højst 5 kg kød, kødprodukter, mælk og mælkeprodukter, og

  • b) højst 5 kg andre animalske produkter, f.eks. honning samt æg og ægprodukter.

 • 3) Enkeltpakkerne er mærket med indhold.

 • 4) Foreningen for hver forsendelse, og inden forsendelsen ankommer til Danmark, orienterer Fødevarestyrelsen om forsendelsen, og at den er til foreningsbrug. Orienteringen skal omfatte forsendelsens varetyper og mængder. Orienteringen skal ske efter nærmere angivelse fra Fødevarestyrelsen.

 • 5) Foreningen udleverer intakte enkeltpakker, jf. nr. 2, til fremmødte, registrerede medlemmer af foreningen.

 • 6) Foreningen ikke modtager betaling for udleveringen.

 • 7) Tilvirkning efter indførslen kun sker hos den endelige modtager.

 • 8) Fødevarerne er bestemt til den endelige modtagers eget brug.

 • 9) Hvert medlem maksimalt modtager de i nr. 2 nævnte mængder fødevarer pr. forsendelse.

 • 10) Foreningen, inden den påbegynder aktiviteten, anmelder den til kontrolenheden, i hvis område foreningen er beliggende. Aktiviteten skal herefter anmeldes én gang årligt hver den 15. januar.

 • 11) Foreningen løbende fører et register over de mængder, der for hver indført forsendelse er formidlet til et givet medlem. Registret skal udformes efter nærmere anvisninger fra Fødevarestyrelsen.

 • 12) Foreningen på anmodning foreviser det i nr. 11 nævnte register.

 • 13) Foreningen for hvert kvartal indberetter registreringen efter nr. 11 til kontrolenheden, i hvis område foreningen er beliggende. Indberetningen skal ske senest den 10. i den efterfølgende måned.

Stk. 3 Indførsel af ikke-konforme animalske fødevarer fra Færøerne eller Grønland til patienter på færøske eller grønlandske patienthjem må kun ske efter forudgående tilladelse fra kontrolenheden, i hvis område patienthjemmet er beliggende. Tilladelsen vil være tidsbegrænset gældende for et år på vilkår, der er tilpasset den konkrete ansøgning. Der vil som minimum blive stillet følgende krav:

 • 1) Fødevaren har oprindelse i Færøerne eller Grønland.

 • 2) Patienthjemmet råder over et køkken, der er godkendt af Fødevarestyrelsen.

 • 3) Hver forsendelse skal være ledsaget af den foreskrevne myndighedserklæring med hygiejneattestation fra de færøske eller grønlandske fødevaremyndigheder, der attesterer:

  • a) At fødevarerne er produceret på en hjemmemarkedsgodkendt virksomhed på Færøerne eller i Grønland.

  • b) At fødevarerne er produceret i henhold til færøsk eller grønlandsk fødevarelovgivning.

 • 4) Fødevarerne indføres via et dansk grænsekontrolsted, der er godkendt til den pågældende fødevare.

 • 5) Fødevarerne underkastes dokument- og identitetskontrol på grænsekontrolstedet.

 • 6) Patienthjemmet sender en forhåndsanmeldelse til grænsekontrolstedet.

 • 7) Fødevarerne skal sendes direkte og uden omladning fra grænsekontrolstedet til det pågældende patienthjem eller til et af kontrolenheden anvist lager som kanaliseret import, jf. § 16, stk. 3-5.

 • 8) Fødevarerne udelukkende anvendes i patienthjemmene og ikke bringes i omsætning eller udleveres herfra.

 • 9) Emballage og rester af fødevarerne destrueres ved forbrænding.

 • 10) Genstande, som har været i berøring med fødevarerne, samt disses omgivelser grundigt rengøres og desinficeres.

 • 11) Patienthjemmene på forhånd har etableret særlige procedurer for modtagelse, opbevaring og håndtering af fødevarerne samt for bortskaffelse af emballage og rester af fødevarerne.

Stk. 4 Er stk. 3, nr. 6, ikke overholdt i forbindelse med en indførsel, som omhandlet i stk. 3, og skyldes dette undskyldelige omstændigheder hos den ansvarlige for sendingen og/eller patienthjemmet, giver kontrolenheden den eller de pågældende en frist til at bringe forholdene i orden, hvorefter sendingen kan blive kontrolleret og i givet fald godkendt til formålet.

§42 Fødevarer til privat brug, der er indført i strid med §§ 37-41 eller med artikel 2 i forordning (EF) nr. 206/2009, beslaglægges og destrueres efter § 19, stk. 2, nr. 2.

Stk. 2 Udbydere af international personbefordring samt lufthavne og havne skal på et for kunder henholdsvis passagerer synligt sted ophænge plakater, som informerer om indholdet af forordning (EF) nr. 206/2009. Fødevarestyrelsen fastsætter vilkår for udformning og ophængningen, herunder i hvilket tidsrum plakaterne skal være ophængt.

Stk. 3 Plakater, jf. stk. 2, printes fra Kommissionens hjemmeside.

Kapitel 10

Vareprøver m.v.

§43 Indførsel af fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra andre samhandelslande, som vareprøve med henblik på analyse, herunder til afprøvning af maskiner m.m., til brug ved fremvisning, herunder som smagsprøver, på udstillinger, kan, uanset at bestemmelsesvirksomheden ikke er registreret som importør, og fødevarerne ikke er sundheds- eller identifikationsmærkede, jf. dog § 44, stk. 2, tredje pkt., ske uden tilladelse og uden mængdebegrænsning, med mindre der er indført restriktioner som følge af risici for dyresundheden, jf. restriktionsbekendtgørelsen.

§44 Indførsel af fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra tredjelande som vareprøve med henblik på analyse, herunder til afprøvning af maskiner m.m., til brug ved fremvisning, herunder som smagsprøver, på udstillinger i Danmark må kun ske efter forudgående tilladelse fra grænsekontrollen, jf. dog stk. 2. Tilladelse kan gives, jf. stk. 3, selv om bestemmelsesvirksomheden ikke er registreret som importør, og fødevarerne ikke er sundheds- eller identifikationsmærkede. Tilladelse må ikke gives, hvis der er indført restriktioner som følge af risici for dyresundheden, jf. restriktionsbekendtgørelsen.

Stk. 2 Vareprøver, der uddeles som smagsprøver, skal

 • 1) komme fra godkendte tredjelande,

 • 2) komme fra godkendte, listede tredjelandsvirksomheder i de i nr. 1 nævnte tredjelande, hvis der er krav herom i EU-lovgivningen, og

 • 3) være sundheds- eller identifikationsmærkede som dokumentation for oprindelsen.

Stk. 3 Honning som vareprøve kan indføres fra alle tredjelande uden tilladelse, med mindre der er indført restriktioner som følge af risici for dyresundheden, jf. restriktionsbekendtgørelsen.

Stk. 4 Tilladelsen, jf. stk. 1, gives på vilkår af, at den ansvarlige for vareprøven kan dokumentere, at den pågældende vareprøve:

 • 1) Har oprindelse i tredjelande eller dele af tredjelande, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, jf. bilag 9-17 og bilag 19-20.

 • 2) Har oprindelse i Færøerne eller Grønland (bortset fra fiskevarer og levende muslinger m.m. (samhandel).

 • 3) Har undergået en varmebehandling i hermetisk lukkede beholdere til en F0 -værdi på mindst 3,00 (helkonserves).

Stk. 5 Vareprøver med oprindelse i eller er afsendt fra tredjelande kan udtages til veterinærkontrol.

Stk. 6 Tilladelse til indførsel fra et tredjeland af vareprøver med oprindelse i et samhandelsland er betinget af, at den ansvarlige for vareprøven kan dokumentere oprindelsen af vareprøven, og at den pågældende vareprøve indføres

 • 1) fra et tredjeland, der er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, jf. bilag 9-17 og bilag 19-20, eller

 • 2) fra Færøerne eller Grønland (bortset fra fiskevarer og levende muslinger m.m. (samhandel).

Stk. 7 Tilladelse efter stk. 1 og 6 gives på følgende vilkår:

 • 1) Vareprøven skal føres direkte til bestemmelsesstedet, som anført i tilladelsen, og må udelukkende anvendes til det angivne formål og ikke bringes i omsætning eller udleveres, idet uddeling af smagsprøver i forbindelse med fremvisning af vareprøven på udstillinger eller ambassader i Danmark dog er tilladt.

 • 2) Emballagen og de dele af vareprøven, som ikke er anvendt ved analyse m.v., skal returneres eller destrueres i henhold til § 19, stk. 2, nr. 1 eller 2.

 • 3) Genstande, som har været i berøring med vareprøven, samt disses omgivelser skal rengøres og desinficeres.

Stk. 8 Tilladelse til indførsel af vareprøver, der har oprindelse i tredjelande eller dele af tredjelande, som ikke er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende eller ikke har oprindelse i Grønland eller Færøerne, er betinget af Fødevarestyrelsens vurdering af den dyresundhedsmæssige situation i det pågældende tredjeland.

Stk. 9 Stk. 1-7 gælder også for de i stk. 1 omhandlede vareprøver, som indføres til Danmark via et andet samhandelsland.

§45 Animalske fødevarer, der indføres til brug i ambassader m.v., kan indføres uden tilladelse og uden veterinærkontrol. Fødevarerne skal anvendes på ambassadens område.

Kapitel 11

Veterinær udpegning af lagre i frizoner og skibsprovianteringsvirksomheder samt toldoplag m.v. for midlertidig oplagring af ikke-konforme fødevarer

§46 Ejeren af en virksomhed, der ønsker at anvende lokaler i virksomheden som et lager for opbevaring af ikke-konforme fødevarer i en frizone, et toldoplag, en skibsprovianteringsvirksomhed eller et særligt provianteringslager, skal sikre, at disse lokaler forinden er veterinært udpeget af Fødevarestyrelsen. Den veterinære udpegning omfatter kun de fødevarer, der er omfattet af virksomhedens toldbevilling.

Stk. 2 Anmodning om udpegning i henhold til stk. 1 skal sendes til kontrolenheden på et skema, jf. den i bilag 8 viste model. Anmodningen skal ledsages af en kopi af bevillingen fra Toldstyrelsen.

Stk. 3 Anmodningen skal vedlægges dokumentation for, at der er et lokale af passende størrelse til rådighed for det personale, som udfører veterinærkontrollen.

Stk. 4 Ejeren af virksomheden skal sikre, at det i stk. 3 omhandlede lokale udelukkende er forbeholdt det personale, som udfører veterinærkontrollen, og at lokalet som minimum indeholder:

 • 1) En telefon.

 • 2) En telefax.

 • 3) En computer til modtagelse og afsendelse af TRACES-meddelelser, jf. dog stk. 5.

 • 4) Øvrige passende kontorfaciliteter.

Stk. 5 Kontrolenheden kan bruge egen bærbar pc i stedet for kravet i § 4, nr. 3.

Stk. 6 Ejeren af virksomheden skal sikre, at lagre i frizoner, skibsprovianteringsvirksomheder, særlige provianteringslagre samt toldoplag m.v. udpeges på ny, jf. stk. 1, hvis de undergår væsentlige bygningsmæssige ændringer.

§47 Ejeren af en virksomhed, jf. § 46, stk. 1, skal sikre, at lagre i frizoner, toldoplag og skibsprovianteringsvirksomheder, der udpeges af Fødevarestyrelsen til oplagring af ikke-konforme fødevarer, råder over særskilte oplagringslokaler, der er forbeholdt ikke-konforme fødevarer.

Stk. 2 Ejere af virksomheder, der er udpeget efter § 46, stk. 1, skal føre dagligt register over fødevarer, som til- eller fraføres lageret. Registeret, som skal opbevares på lageret i mindst 5 år, skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • 1) For fødevarer, der tilføres lageret:

  • a) Dato for fødevarernes tilførsel til lageret.

  • b) Fødevarens art.

  • c) Fødevarens mængde i kg/liter.

  • d) Oprindelsesland.

  • e) Indgangsgrænsekontrolsted.

  • f) Referencenummeret på det CVED, der ledsagede fødevarerne til lageret.

 • 2) For fødevarer, der fraføres lageret:

  • a) Dato for fødevarernes fraførsel fra lageret.

  • b) Fødevarernes art.

  • c) Fødevarernes mængde i kg/liter.

  • d) Referencenummeret på det CVED eller provianteringscertifikat, der ledsager fødevarerne fra lageret.

 • 3) For fødevarer, der fraføres lageret med henblik på udførsel til tredjeland, desuden navnet på bestemmelsestredjelandet og udgangsgrænsekontrolstedet.

 • 4) For fødevarer, der fraføres lageret med henblik på overførsel til en skibsprovianteringsvirksomhed, desuden referencenummeret samt navn og adresse på skibsprovianteringsvirksomheden.

 • 5) For fødevarer, der fraføres lageret med henblik på udførsel til forplejning af personer i skibe, som sejler i internationalt fart uden for samhandelsområdet, desuden navnet på bestemmelsesfartøjet.

 • 6) For fødevarer, der fraføres lageret med henblik på destruktion, desuden navn og adresse på destruktions- eller forbrændingsanstalten.

§48 Fødevarestyrelsen kan ændre eller tilbagekalde udpegningen af lagre i frizoner, toldoplag, skibsprovianteringsvirksomheder eller særlige provianteringslagre, hvis lageret eller ejeren af lageret ikke opfylder de betingelser, der er anført i dette kapitel.

Kapitel 12

Forsegling

§49 Det er forbudt for andre end den kompetente myndighed at bryde officiel forsegling.

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke for sendinger:

 • 1) Som efter veterinærkontrol føres ud af samhandelsområdet, herunder til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet.

 • 2) Som er omfattet af bestemmelserne i § 16, stk. 4.

Kapitel 13

Tilbageholdte eller beslaglagte sendinger

§50 Sendinger af fødevarer, som er tilbageholdt eller beslaglagt af Fødevarestyrelsen, må ikke fjernes, omsættes eller tages i anvendelse.

Kapitel 14

Overgangs- og dispensationsbestemmelser

§51 (Ophævet)

§52 (Ophævet)

Kapitel 15

Straffebestemmelser

§53 Med bøde straffes den, der:

Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller groft uagtsomt, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

 • 2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§54 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i kommissionens forordning (EF) Nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler om forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2019/319 af 6. februar 2019 om ændring af bilag IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 og bilag XV til Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår udstedelse af sundhedscertifikater ved import til Unionen vedrørende transmissible spongiforme encephalopatier:

 • 1) Artikel 16, stk. 2-3 og 5-6.

 • 2) Artikel 17, 2. afsnit.

 • 3) Artikel 18.

§55 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) Nr. 136/2004 af 22. januar 2004 om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 494/2014 af 13. maj 2014 om ændring af bilag V til forordning (EF) nr. 136/2004 for så vidt angår importbetingelser og listen over lande omhandlet i artikel 9:

 • 1) Artikel 1-5.

 • 2) Artikel 8.

 • 3) Artikel 10.

§56 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1650 af 5. november 2018 af 5. november 2018 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne vedrørende Canada, Rusland og USA på listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra visse fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Unionen, i forbindelse med højpatogen aviær influenza:

 • 1) Artikel 3.

 • 2) Artikel 4, stk. 1 eller 4.

 • 3) Artikel 5, stk. 1 eller 3.

 • 4) Artikel 17.

§57 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) Nr. 1251/2008 af 12. december 2008 om gennemførelse af Rådets direktiv 2006/88/EF for så vidt angår betingelser og udstedelse af certifikat ved omsætning og indførsel til Fællesskabet af akvakulturdyr og produkter deraf og om fastlæggelse af en liste over vektorarter, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1096 af 6. juli 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1251/2008 for så vidt angår betingelser for markedsføring af sendinger af visse fiskearter bestemt til medlemsstater eller dele af medlemsstater, der er omfattet af nationale foranstaltninger vedrørende salmonid alfavirus (SAV) godkendt ved afgørelse 2010/221/EU:

 • 1) Artikel 12, stk. 1 og 2.

 • 2) Artikel 14.

 • 3) Artikel 15.

 • 4) Artikel 16.

§58 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 119/2009 af 9. februar 2009 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit gennem Fællesskabet af kød af vildtlevende dyr af hareordenen, af visse vildtlevende landpattedyr og af opdrættede kaniner og om krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 191/2013 af 5. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008, (EF) nr. 119/2009, og (EU) nr. 206/2010 og beslutning 2000/572/EF vedrørende dyrevelfærdserklæringer i standardveterinærcertifikaterne:

 • 1) Artikel 3.

 • 2) Artikel 4.

§59 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 206/2009 af 5. marts 2009 om indførsel til Fællesskabet af sendinger af animalske produkter til eget forbrug og om ændring af forordning (EF) nr. 136/2004, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1729 af 15. november 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 206/2009 for så vidt angår information vedrørende visse sendinger af animalske produkter til eget forbrug, som via plakater skal gives til rejsende og befolkningen i almindelighed:

 • 1) Artikel 2.

 • 2) Artikel 3, stk. 2.

 • 3) Artikel 4.

§60 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder artikel 12, 2. afsnit i Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/723 af 16. maj 2018 om ændring af bilag I og II til Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet for så vidt angår godkendelse af bedøvelse med lavt atmosfærisk tryk.

§61 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder artikel 14-16 i Kommissionens forordning (EF) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/731 af 25. april 2017 om ændring af standardveterinærcertifikaterne BOV-X, BOV-Y, BOV og OVI i bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010, standardcertifikaterne GEL, COL, RCG og TCG i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 og standardcertifikatet for sammensatte produkter i bilag I til forordning (EU) nr. 28/2012 for så vidt angår reglerne for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier.

§62 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder artikel 2-6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 605/2010 af 2. juli 2010 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikater for rå mælk og mejeriprodukter til konsum, der føres ind i Den Europæiske Union, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/366 af 5. marts 2019 om ændring af bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 for så vidt angår listen over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter til Den Europæiske Union.

§63 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse af certifikater ved import til og transit gennem Unionen af visse sammensatte produkter og om ændring af beslutning 2007/275/EF og forordning (EF) nr. 1162/2009, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/731 af 25. april 2017 om ændring af standardveterinærcertifikaterne BOV-X, BOV-Y, BOV og OVI i bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010, standardcertifikaterne GEL, COL, RCG og TCG i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 og standardcertifikatet for sammensatte produkter i bilag I til forordning (EU) nr. 28/2012 for så vidt angår reglerne for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier:

 • 1) Artikel 3.

 • 2) Artikel 4.

Stk. 2 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af artikel 4 i den i stk. 1 nævnte forordning.

§64 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning( EU) 2016/759 af 28. april 2016 om lister over tredjelande, dele af tredjelande og områder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel til Unionen af visse animalske produkter til konsum, om krav vedrørende udstedelse af certifikater, om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 og om ophævelse af beslutning 2003/812/EF, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/731 af 25. april 2017 om ændring af standardveterinærcertifikaterne BOV-X, BOV-Y, BOV og OVI i bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010, standardcertifikaterne GEL, COL, RCG og TCG i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 og standardcertifikatet for sammensatte produkter i bilag I til forordning (EU) nr. 28/2012 for så vidt angår reglerne for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier:

 • 1) Artikel 2, stk. 1, andet pkt.

 • 2) Artikel 4, stk. 1, andet pkt.

Kapitel 16

Ikrafttrædelse

§65 Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. april 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 141 af 6. februar 2019 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter ophæves.

profile photo
Profilside