Vederlagsbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af vederlagsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Almindelige bestemmelser
Anvendelsesområde
§ 1

Reglerne i dette kapitel finder anvendelse på alle kommuner i det omfang, der ikke i kapitel 2-4 er fastsat særlige regler.

Fast vederlag
§ 2

For medlemskab af kommunalbestyrelsen ydes et fast vederlag, der udgør 89.314 kr. årligt. I kommuner med et indbyggertal på over 80.000 indbyggere udgør vederlaget dog 107.178 kr., og i Københavns Kommune udgør vederlaget 125.039 kr.

Stk. 2 Det faste vederlag reguleres én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Indenrigs- og boligministeren udmelder årligt reguleringsprocenten. Ved reguleringen anses de i stk. 1 anførte beløb som grundbeløb pr. 1. april 2016.

Stk. 3 Det faste vederlag reduceres med 20.741 kr., såfremt et medlem har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. § 5. Reduktionen i det faste vederlag efter 1. pkt. reguleres som det faste vederlag efter stk. 2, 1. og 2. pkt. Ved reguleringen anses det i 1. pkt. anførte beløb som grundbeløb pr. 1. april 2016. Valget skal foretages forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen. For det første år i valgperioden skal valget dog først foretages inden den 1. februar.

Tillægsvederlag
§ 3

Til et kommunalbestyrelsesmedlem, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, ydes et tillægsvederlag, der udgør 13.819 kr. årligt.

Stk. 2 Tillægsvederlaget reguleres som det faste vederlag efter § 2, stk. 2, 1. og 2. pkt. Ved reguleringen anses det i stk. 1 anførte beløb som grundbeløb pr. 1. april 2016.

Stk. 3 Vederlag efter stk. 1 ydes, hvis kommunalbestyrelsesmedlemmet, dennes ægtefælle eller samlever har forældremyndighed over barnet eller har et barn anbragt i plejefamilie eller netværksplejefamilie, jf. §§ 66 a og 66 b i lov om social service.

Stk. 4 I tilfælde af fælles forældremyndighed, hvor forældrene ikke bor sammen, ydes vederlaget kun, hvis barnet er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR) på samme adresse som kommunalbestyrelsesmedlemmet.

Stk. 5 Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde vederlaget, uanset at de i stk. 3 nævnte betingelser ikke er opfyldt, hvis barnet er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR) på samme adresse som kommunalbestyrelsesmedlemmet.

Stk. 6 Vederlag efter stk. 1 ydes med virkning fra den måned, hvor barnet fødes, eller hvor de i stk. 1 og 3-5 nævnte betingelser i øvrigt er opfyldt.

Diæter
§ 4

For et medlems deltagelse i kommunalbestyrelsens konstituerende møde og til en stedfortræder, der indkaldes til enkelte møder i kommunalbestyrelsen, jf. § 6, stk. 1, 3. pkt., ydes diæter efter reglerne i § 16 a, stk. 2 og 4, i lov om kommunernes styrelse. Til den, der uden at være medlem af kommunalbestyrelsen deltager i de møder m.v., der er nævnt i § 16, stk. 1, litra a-f, i lov om kommunernes styrelse, kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde diæter efter reglerne i § 16 a, stk. 2 og 4, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 2 Diæterne udgør 440 kr. pr. dag (2022-niveau). Diætsatsen efter 1. pkt. forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr., første gang den 1. januar 2023. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte af den diætsats, der gælder for det pågældende år, jf. 1. og 2. pkt.

Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
§ 5

Et medlem af kommunalbestyrelsen kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i § 16, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse. For et medlems deltagelse i kommunalbestyrelsens konstituerende møde og til en stedfortræder, der indkaldes til enkelte møder i kommunalbestyrelsen, jf. § 6, stk. 1, 3. pkt., ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i § 16 a, stk. 3 og 4, i lov om kommunernes styrelse. Til den, der uden at være medlem af kommunalbestyrelsen deltager i de møder m.v., der er nævnt i § 16, stk. 1, litra a-f, i lov om kommunernes styrelse, kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i § 16 a, stk. 3 og 4, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 2 Erstatningen for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af diætsatsen i § 4, stk. 2, 1. og 2. pkt. Kommunalbestyrelsen afgør, om erstatningskravet kan anses for dokumenteret.

Vederlag m.v. til stedfortrædere i kommunalbestyrelsen
§ 6

Til stedfortrædere i kommunalbestyrelsen ydes vederlag, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse efter samme regler som til medlemmerne. Vederlag ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende midlertidigt er medlem af kommunalbestyrelsen. For deltagelse i enkelte møder i kommunalbestyrelsen, jf. § 14, stk. 3, og § 15, stk. 1 og stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse, ydes ud over godtgørelse alene diæter, jf. § 4, og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. § 5.

Stk. 2 Indtræder den pågældende i kommunalbestyrelsen i henhold til § 91 i lov om kommunale og regionale valg, ydes vederlag forholdsmæssigt fra den dag, den pågældende indtræder i kommunalbestyrelsen.

Udvalgsvederlag til formænd, næstformænd og medlemmer af udvalg
§ 7

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af kommunalbestyrelsen for medlemskab af økonomiudvalget, stående udvalg og særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4 og 5, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten fastsætte bestemmelse om, at der ydes vederlag til formænd for stående udvalg, næstformænd for økonomiudvalget og stående udvalg, formanden for børn og unge-udvalget, næstformanden for børn og unge-udvalget og formænd for udvalg, som kommunalbestyrelsen har henlagt opgaver til efter § 35, stk. 2, i folkeoplysningsloven.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er formænd for særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse, eller næstformænd for særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4 og 5, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 4 Summen af de årlige vederlag, der kan ydes efter stk. 1-3, kan højst udgøre følgende procenter af vederlaget til formanden for kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune:

 • 1) Under 12.501 indbyggere: 166 pct.

 • 2) 12.501-20.000 indbyggere: 191 pct.

 • 3) 20.001-25.000 indbyggere: 235 pct.

 • 4) 25.001-30.000 indbyggere: 245 pct.

 • 5) 30.001-40.000 indbyggere: 275 pct.

 • 6) 40.001-60.000 indbyggere: 305 pct.

 • 7) 60.001-80.000 indbyggere: 315 pct.

 • 8) 80.001-90.000 indbyggere: 330 pct.

 • 9) Over 90.000 indbyggere: 370 pct.

 • 10) Odense og Aalborg Kommuner: 400 pct.

 • 11) Aarhus Kommune: 415 pct.

 • 12) Københavns Kommune: 440 pct.

Stk. 5 Vederlaget for det enkelte hverv efter stk. 2 og 3 fastsættes som en procentdel af vederlaget til formanden for kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune og kan udgøre indtil 40 pct. af dennes vederlag.

Stk. 6 Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om fordeling af vederlag til de i stk. 1 nævnte udvalg og om vederlag for de i stk. 3 nævnte hverv. Fordelingen skal foretages forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. En nyvalgt kommunalbestyrelse kan dog i første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse. Fordelingen kan i øvrigt ændres i løbet af regnskabsåret, hvis der foretages ændringer i udvalgsstrukturen.

Stk. 7 Det beløb, der efter stk. 6 er fordelt til et udvalg, fordeles ligeligt mellem udvalgsmedlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer. Ved fordelingen ses der bort fra udvalgets formand og næstformand, hvis disse modtager vederlag for formands- henholdsvis næstformandshvervet.

Udvalgsvederlag til stedfortrædere i udvalg
§ 8

Til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der midlertidigt indtræder i et udvalg, jf. § 28, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, ydes det fastsatte udvalgsvederlag forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende er medlem af udvalget. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at vederlæggelsen efter 1. pkt. for deltagelse i enkelte møder i udvalg, jf. § 28, stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse, pr. mødedag ikke kan udgøre mindre end diætsatsen i § 4, stk. 2, 1. og 2. pkt.

§ 9

Til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der som stedfortrædere indkaldes til at møde i børn og unge-udvalget, jf. § 19, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, ydes det fastsatte udvalgsvederlag forholdsmæssigt på grundlag af næstformandens vederlag, jf. dog stk. 2, for den periode, hvor den pågældende er medlem af udvalget. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at vederlæggelsen efter 1. pkt. pr. mødedag uanset eller afhængig af mødets længde ikke kan udgøre mindre end diætsatsen i § 4, stk. 2, 1. og 2. pkt. eller 3. pkt.

Stk. 2 Konstitueres stedfortræderen som formand for børn og unge-udvalget i en periode på mindst 2 uger, modtager stedfortræderen funktionsvederlag efter reglerne i § 10, stk. 1.

Vederlag til en konstitueret udvalgsformand
§ 10

Et udvalgsmedlem, herunder en næstformand, der på grund af formandens fravær er konstitueret som formand for et udvalg i en periode på mindst 2 uger, modtager i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode. Vederlaget efter 1. pkt. regnes fra det tidspunkt, hvor medlemmet konstitueres som formand. Funktionsvederlag kan højst ydes i en uafbrudt periode på 9 måneder.

Stk. 2 I kommuner, der har en styreform med delt administrativ ledelse, jf. § 64 a i lov om kommunernes styrelse, ydes vederlag for at fungere som formand for et stående udvalg efter § 19.

Eftervederlag til udvalgsformænd
§ 11

Der ydes eftervederlag til en udvalgsformand, der ophører med hvervet efter mindst ét års uafbrudt vederlæggelse som formand for et udvalg nævnt i § 7, stk. 2, og § 15.

Stk. 2 Eftervederlaget udgør et beløb, der for hvert påbegyndt hele år svarer til 1 gang det sidst ydede månedlige udvalgsformandsvederlag. Eftervederlaget forfalder til udbetaling den 1. i måneden efter, at hvervet fratrædes, og kan højst udgøre 3 gange det sidst ydede månedlige vederlag.

Stk. 3 Der ydes ikke eftervederlag, hvis den fratrådte udvalgsformand tiltræder som formand for et andet af de i § 7, stk. 2, og § 15 nævnte udvalg, hvor hvervet som udvalgsformand ligeledes er særskilt vederlagt, eller vælges som borgmester, jf. § 18, eller som fungerende borgmester, jf. § 19, stk. 3, 1. pkt. Tilsvarende gælder, hvis den fratrådte udvalgsformand tiltræder som medlem af Folketinget, minister eller regionsrådsformand.

Vederlag til kommunalbestyrelsens næstformænd
§ 12

Kommunalbestyrelsen kan forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen træffe beslutning om, at kommunalbestyrelsens næstformand skal oppebære et vederlag på indtil 10 pct. af formandens vederlag. En nyvalgt kommunalbestyrelse kan dog i første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse. Er der valgt flere næstformænd for kommunalbestyrelsen, kan kommunalbestyrelsens beslutning efter 1. og 2. pkt. omfatte første og anden næstformand, der tilsammen kan tillægges vederlag på indtil 10 pct. af formandens vederlag.

Stk. 2 I Københavns Kommune kan Borgerrepræsentationens beslutninger efter stk. 1 omfatte første og anden næstformand, der hver kan tillægges vederlag på indtil 15 pct. af formandens vederlag.

§ 13

Et kommunalbestyrelsesmedlem, der efter § 15, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse udpeges til at fungere for en næstformand, der oppebærer vederlag efter § 12, oppebærer i funktionsperioden vederlag svarende til næstformandens.

Kapitel 2 Særlige regler for kommuner med magistratsstyre, jf. § 64 i lov om kommunernes styrelse
§ 14

Kommunalbestyrelsen i kommuner med magistratsstyre, jf. § 64 i lov om kommunernes styrelse, kan beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af kommunalbestyrelsen for medlemskab af faste udvalg og særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan endvidere i styrelsesvedtægten fastsætte bestemmelse om, at der ydes vederlag til formænd og næstformænd for faste udvalg, til formanden og næstformanden for børn og unge-udvalget og til formænd for udvalg, som kommunalbestyrelsen har henlagt opgaver til efter § 35, stk. 2, i folkeoplysningsloven.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at der skal ydes vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er formænd eller næstformænd for særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse. § 7, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Summen af de årlige vederlag, der kan ydes efter stk. 1-3, kan højst udgøre 270 pct. af vederlaget til formanden for kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune.

Stk. 5 Vederlaget for det enkelte hverv efter stk. 2 og 3 fastsættes som en procentdel af vederlaget til formanden for kommunalbestyrelsen og kan udgøre indtil 10 pct. heraf. Vederlaget til formanden og næstformanden for børn og unge-udvalget kan dog udgøre indtil 40 pct. heraf.

Stk. 6 Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om fordeling af vederlag til de i stk. 1 nævnte udvalg og om vederlag for de i stk. 3 nævnte hverv. Fordelingen skal foretages forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. En nyvalgt kommunalbestyrelse kan dog i første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse. Fordelingen kan i øvrigt ændres i løbet af regnskabsåret, hvis der foretages ændringer i udvalgsstrukturen.

Stk. 7 Det beløb, der efter stk. 6 er fordelt til et udvalg, fordeles ligeligt mellem udvalgsmedlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer. Ved fordelingen ses der bort fra udvalgets formand og næstformand, hvis disse modtager vederlag for formands- henholdsvis næstformandshvervet.

§ 15

Magistratsmedlemmer kan ikke modtage vederlag for de hverv, der er nævnt i § 14, stk. 1-3, jf. § 19, stk. 5.

Kapitel 3 Særlige regler for kommuner, der har udvalgsløst styre, jf. § 65 a i lov om kommunernes styrelse
§ 16

Kommunalbestyrelsen i kommuner med udvalgsløst styre kan beslutte at forhøje det faste vederlag, jf. § 2, til at udgøre indtil 107.178 kr. i kommuner med et indbyggertal på højst 12.500, indtil 121.467 kr. i kommuner med et indbyggertal på 12.501-20.000, indtil 132.184 kr. i kommuner med et indbyggertal på 20.001-30.000, indtil 146.474 kr. i kommuner med et indbyggertal på 30.001-60.000 samt indtil 160.765 kr. i kommuner med et indbyggertal på over 60.000.

Stk. 2 Det faste vederlag reguleres som det faste vederlag efter § 2, stk. 2, 1. og 2. pkt. Ved reguleringen anses de i stk. 1 anførte beløb som grundbeløb pr. 1. april 2016.

Kapitel 4 Særlige regler for kommuner med delt administrativ ledelse, jf. § 64 a i lov om kommunernes styrelse
§ 17

Kommunalbestyrelsen i kommuner med delt administrativ ledelse, jf. § 64 a i lov om kommunernes styrelse, kan beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af kommunalbestyrelsen for medlemskab af økonomiudvalget og stående udvalg og særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at der skal ydes vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er formænd eller næstformænd for særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse. § 7, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten fastsætte bestemmelse om, at der ydes vederlag til næstformænd for økonomiudvalget og stående udvalg, til formanden og næstformanden for børn og unge-udvalget og til formænd for udvalg, som kommunalbestyrelsen har henlagt opgaver til efter § 35, stk. 2, i folkeoplysningsloven. § 7, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Summen af de årlige vederlag, der kan ydes efter stk. 1-3, kan i nedennævnte kommuner højst udgøre følgende procentsatser af vederlaget til formanden for kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune:

 • 1) I Frederiksberg Kommune højst 195 pct.

 • 2) I Odense og Aalborg Kommuner højst 215 pct.

 • 3) I Aarhus Kommune højst 220 pct.

 • 4) I Københavns Kommune højst 240 pct.

Stk. 5 Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om fordeling af vederlag til de i stk. 1 nævnte udvalg og om vederlag for de i stk. 2 nævnte hverv. Fordelingen skal foretages forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. En nyvalgt kommunalbestyrelse kan dog i første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse. Fordelingen kan i øvrigt ændres i løbet af regnskabsåret, hvis der foretages ændringer i udvalgsstrukturen.

Stk. 6 Det beløb, der efter stk. 5 er fordelt til et udvalg, fordeles ligeligt mellem udvalgsmedlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer. Ved fordelingen ses der bort fra udvalgets formand og næstformand, hvis disse modtager vederlag for formands- henholdsvis næstformandshvervet.

Stk. 7 Til formænd for stående udvalg i kommuner, der har en styreform med delt administrativ ledelse, jf. § 64 a i lov om kommunernes styrelse, ydes vederlag efter § 19.

§ 18

Ved borgmester forstås i denne bekendtgørelse:

Stk. 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer omfattet af stk. 1, nr. 2 eller 3, skal dog kun anses som borgmestre i denne bekendtgørelse, når de er udpeget for funktionsperioden eller den resterende del af funktionsperioden.

Vederlag
§ 19

Borgmesteren, jf. § 18, oppebærer et vederlag i overensstemmelse med bilag 1.

Stk. 2 Vederlag efter stk. 1 reguleres én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked. Skatteministeren fastsætter årligt reguleringsprocenten. Ved reguleringen anses de i bilag 1 anførte beløb som grundbeløb pr. 1. april 2016.

Stk. 3 Et kommunalbestyrelsesmedlem, der efter § 15, stk. 5, efter tilsvarende bestemmelse i styrelsesvedtægten for en kommune med magistratsordning, jf. § 64, efter § 64 a, stk. 4, eller efter § 66 b, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, udpeges til at fungere som borgmester, jf. § 18, oppebærer i funktionsperioden vederlag efter stk. 1, jf. dog stk. 4 i denne bekendtgørelse og § 34, stk. 6, i lov om kommunernes styrelse. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde vederlag efter § 34, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse til et medlem, der uden for de i 1. pkt. nævnte tilfælde varetager opgaver, som påhviler formanden for kommunalbestyrelsen eller et magistratsmedlem, jf. dog stk. 4 i denne bekendtgørelse og § 34, stk. 6, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 4 En næstformand, der oppebærer vederlag som næstformand efter §§ 12 eller 13, kan kun modtage funktionsvederlag efter stk. 3, såfremt den pågældende inden for et regnskabsår har varetaget formandens opgaver i mere end 5 uger.

Stk. 5 Den, der modtager vederlag efter stk. 1 eller efter stk. 3, 1. pkt., kan ikke samtidig oppebære anden økonomisk ydelse af kommunens kasse for bestridelse af et kommunalt hverv. Der ydes dog godtgørelser i henhold til § 8 a, 2. pkt., og § 16, stk. 10, litra a og b, i lov om kommunernes styrelse, og der kan ydes godtgørelser i henhold til § 16, stk. 11, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 6 Vælges en borgmester, jf. § 18, og oppebærer vedkommende egenpension som tidligere borgmester, jf. § 18, som tidligere borgmester i en amtskommune, eller som tidligere regionsrådsformand, bortfalder pensionsudbetalingerne, indtil den pågældende fratræder hvervet. Tilsvarende gælder for et kommunalbestyrelsesmedlem, der efter § 15, stk. 5, § 64 a, stk. 4, eller § 66 b, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse udpeges til at fungere som borgmester, jf. § 18.

Eftervederlag
§ 20

Eftervederlag til en borgmester, jf. § 18, ydes med et beløb, der for hvert påbegyndt hele år, borgmesterens sammenhængende funktionstid har varet, svarer til 1½ gange det sidst ydede månedlige borgmestervederlag, dog højst svarende til 12 gange det sidst ydede månedlige vederlag.

Stk. 2 I den sammenhængende funktionstid, jf. stk. 1, medregnes funktionstid som borgmester, jf. § 18, og som regionsrådsformand.

Stk. 3 Eftervederlag svarende til indtil 6 gange det sidst ydede månedlige borgmestervederlag forfalder til udbetaling den 1. i måneden efter, at hvervet fratrædes. Eventuelt eftervederlag herudover udbetales månedsvis forud fra den 1. i måneden efter, at engangsbeløbet efter 1. pkt. er udbetalt. Hver udbetaling af denne del af eftervederlaget svarer til det sidst ydede månedlige borgmestervederlag. Den sidste udbetaling kan dog udgøre 1½ gange det sidst ydede månedlige borgmestervederlag.

Stk. 4 Der ydes ikke eftervederlag, hvis en fratrådt borgmester, jf. § 18, tiltræder som medlem af Folketinget, minister, regionsrådsformand eller borgmester, jf. § 18.

Egenpension
§ 21

En borgmester, jf. § 18, er efter reglerne i §§ 22-24 berettiget til en egenpension, der svarer til den til enhver tid gældende egenpension til en tjenestemand i staten, der er indplaceret i den lønramme, borgmesteren som angivet i bilag 2 er indplaceret i, og har den samme pensionsalder som borgmesteren.

§ 22

Ydelse af egenpension er betinget af en funktionstid, jf. stk. 2, som borgmester på mindst 1 år, jf. dog stk. 4.

Stk. 2 Funktionstiden er den tid, hvori den pågældende efter valg i henhold til § 6, stk. 2, § 7, stk. 3, § 66 a, stk. 4, § 66 b, stk. 4, eller § 66 c, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse har varetaget borgmesterhvervet. I funktionstiden medregnes endvidere funktionstid som borgmester i en amtskommune, formand for et sammenlægningsudvalg, formand for et forberedelsesudvalg, regionsrådsformand, magistratsmedlem og formand for et stående udvalg i en kommune med delt administrativ ledelse. I funktionstiden for de i 1. og 2. pkt. nævnte hverv medregnes varetagelse af hvervene i henhold til § 15, stk. 5, § 64 a, stk. 4, eller § 66 b, stk. 3 i lov om kommunernes styrelse. Funktionstiden ved varetagelse af de i 1.-3. pkt. nævnte hverv sammenlægges. Ved samtidig funktionstid i 2006 i flere af de i 1.-3. pkt. nævnte hverv medregnes alene funktionstid i det ene hverv. I tilfælde, hvor det ene hverv, jf. 5. pkt., er hvervet som formand for et sammenlægningsudvalg eller formand for et forberedelsesudvalg, medregnes alene funktionstiden i dette hverv.

Stk. 3 Pensionsalderen for en borgmester, jf. § 18, beregnes efter funktionstiden, jf. stk. 2, som borgmester i overensstemmelse med bilag 3.

Stk. 4 Hvis borgmesteren, jf. § 18, i løbet af det første år af sin funktionstid fratræder med kommunalbestyrelsens tilladelse på grund af sygdom, der ifølge lægelig dokumentation er til hinder for en fortsat varetagelse af borgmesterhvervet, eller afgår borgmesteren ved døden, medregnes hele det kalenderår, i hvilken fratræden eller dødsfaldet sker, i funktionstiden.

§ 23

Egenpensionen til en borgmester, jf. § 18, beregnes efter det sidst ydede borgmestervederlag til den pågældende.

Stk. 2 I de tilfælde, hvor en borgmester, jf. § 18, tidligere har varetaget de i § 22, stk. 2, 1. og 2. pkt., nævnte hverv, beregnes egenpensionen efter det til den pågældende sidst ydede vederlag for det højst indplacerede hverv, der er omfattet af § 22, stk. 2, 1. og 2. pkt.

Stk. 3 I de tilfælde, hvor en borgmester, jf. § 18, tidligere har varetaget de i § 22, stk. 2, 1. og 2. pkt., nævnte hverv for en anden myndighed, fordeles udgiften til den pågældendes egenpension mellem de pågældende myndigheder i forhold til borgmesterens funktionstid og uden hensyntagen til borgmesterens vederlagsmæssige indplacering. Udgiftsberegningen og udbetalingen forestås af den kommune, hvori den pågældende borgmester sidst har været i funktion.

§ 24

Egenpensionen til en borgmester, jf. § 18, udbetales den 1. i måneden efter den sidste udbetaling af eftervederlag, jf. § 20, hvis den pågældende på dette tidspunkt har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.

Stk. 2 Hvis en borgmester, jf. § 18, ved eftervederlagets ophør, jf. § 20, ikke har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, udbetales egenpensionen til den pågældende den 1. i måneden efter, at den pågældende har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension. Såfremt den pågældende får tilkendt førtidspension som følge af nedsat arbejdsevne, udbetales pensionen dog fra samme tidspunkt som førtidspensionen.

Stk. 3 En forhenværende borgmester, jf. § 18, der ikke er omfattet af overgangsordningerne i § 38, stk. 3, om pensionsudbetalingstidspunkter, kan vælge at få pensionen udbetalt før folkepensionsalderen, dog tidligst fra pensionsudbetalingsalderen, mod et førtidspensionsfradrag efter de for tjenestemænd i staten gældende regler, herunder det til enhver tid gældende cirkulære om førtidspensionsfradrag. Hvis en forhenværende borgmester, der er omfattet af overgangsordningerne i § 38, stk. 3, om pensionsudbetalingstidspunkter, tillige har optjent egenpension, der skal udbetales fra folkepensionsalderen, måtte vælge at få pensionen udbetalt før folkepensionsalderen, jf. 1. pkt., beregnes det i § 24, stk. 3, 1. pkt., nævnte førtidspensionsfradrag af den samlede pension fra det første udbetalingstidspunkt.

Stk. 4 Til egenpensionister ydes, indtil den pågældende har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, et tillæg efter reglerne i § 6, stk. 3, i lov om tjenestemandspension. Egenpensionen ydes i øvrigt efter de regler, der gælder for egenpension m.v. til tjenestemænd i henhold til lov om tjenestemandspension.

Ægtefællepension
§ 25

Ægtefællen efter en borgmester eller en tidligere borgmester, jf. § 18, er berettiget til ægtefællepension, såfremt den afdøde borgmester har opnået en funktionstid på mindst 1 år, jf. § 22.

Stk. 2 Ægtefællepension efter stk. 1 kan dog kun ydes til ægtefællen efter en borgmester eller en tidligere borgmester, hvis ægteskabet blev indgået:

 • 1) før den afdøde borgmester var fyldt 65 år,

 • 2) før egenpensionen til den afdøde borgmester var påbegyndt udbetalt, jf. § 24, og

 • 3) mindst 3 måneder inden dødsfaldet.

Stk. 3 Stk. 2, nr. 2, finder ikke anvendelse, hvis ægteskabet er indgået inden den 1. januar 2000.

Stk. 4 Stk. 2, nr. 3, finder ikke anvendelse, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom indtruffet efter ægteskabets indgåelse.

Stk. 5 Ægtefællepension beregnes efter den af borgmesteren optjente pensionsalder. Til ægtefællepensionister ydes, indtil den pågældende har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, et tillæg efter reglerne i § 12, stk. 2, i lov om tjenestemandspension. Ægtefællepension ydes på grundlag af borgmesterens egenpension og efter de regler, der i øvrigt gælder for ægtefællepension i henhold til §§ 12 og 13, dog ikke § 12, stk. 3, 1. pkt., i lov om tjenestemandspension. Ægtefællepensionen udbetales den 1. i måneden efter den måned, hvor der er udbetalt efterindtægt, eller i tilfælde af, at ægtefællen ikke er berettiget til efterindtægt, den 1. i måneden efter borgmesterens død.

Stk. 6 I de tilfælde, hvor en borgmester, jf. § 18, har varetaget de i § 22, stk. 2, 1. og 2. pkt., nævnte hverv for flere myndigheder, fordeles udgiften til ægtefællepension mellem de pågældende myndigheder i overensstemmelse med § 23, stk. 3.

Efterindtægt
§ 26

Ægtefællen efter en borgmester, jf. § 18, der ved sin død oppebar vederlag som sådan, jf. § 19, stk. 1, er berettiget til efterindtægt. Efterindtægten svarer til 3 gange det sidst ydede månedlige borgmestervederlag og forfalder til udbetaling den 1. i måneden efter borgmesterens død.

Stk. 2 Ægtefællen efter en borgmester, jf. § 18, der ved sin død oppebar egenpension, jf. §§ 21 og 24 i denne bekendtgørelse, eller understøttelse, jf. § 25 i bekendtgørelse nr. 584 af 9. juli 2002, er berettiget til efterindtægt. Efterindtægten svarer til 3 gange den sidst ydede månedlige borgmesterpension eller understøttelse og forfalder til udbetaling den 1. i måneden efter borgmesterens død.

Stk. 3 Såfremt borgmesteren, jf. § 18, ikke efterlader sig ægtefælle, tilfalder retten efter stk. 1 og 2 borgmesterens børn under 21 år.

Børnepension
§ 27

Så længe en tidligere borgmester, jf. § 18, oppebærer egenpension, jf. §§ 21 og 24, er den pågældendes børn under 21 år berettiget til børnepensionstillæg.

Stk. 2 Når en borgmester, jf. § 18, afgår ved døden, bliver den pågældendes børn berettiget til børnepension, såfremt borgmesteren har opnået en funktionstid på mindst 1 år, jf. § 22.

Stk. 3 Børnepensionstillæg og børnepension ydes i øvrigt efter de regler, der gælder for børnepensionstillæg og børnepension i henhold til lov om tjenestemandspension.

Samordning af pensioner
§ 28

En borgmester, jf. § 18, der oppebærer egenpension efter lov om tjenestemandspension, lov om vederlag og pension m.v. for ministre, lov om valg til Folketinget samt lov om vederlag og pension m.v. for de danske repræsentanter i Europa-Parlamentet, eller fra en stilling på tjenestemandsvilkår eller tjenestemandslignende vilkår i en kommune, en region, et koncessioneret selskab, anden offentlig virksomhed, eller fra en statsgaranteret pensionskasse, får nedsat egenpensionen som borgmester.

Stk. 2 Borgmesterpensionen med et eventuelt tillæg efter § 24, stk. 4, nedsættes med halvdelen af det eller de pensionsbeløb, borgmesteren, jf. § 18, i øvrigt har krav på. Nedsættelsen kan dog ikke overstige halvdelen af borgmesterpensionen med eventuelt tillæg. Såfremt den samlede egenpension med tillæg, der herefter ville tilkomme den pågældende, overstiger den til enhver tid højst opnåelige egenpension i henhold til lov om tjenestemandspension med eventuelt tillæg efter § 6, stk. 3, i lov om tjenestemandspension, nedsættes borgmesterpensionen med det overskydende beløb.

Stk. 3 Tilkommer der en pensioneret borgmester, jf. § 18, løn eller vederlag fra en stilling, der berettiger til pension som angivet i stk. 1, nedsættes borgmesterpensionen med tillæg efter § 24, stk. 4, ligeledes efter reglerne i stk. 2, dog således at lønnen eller vederlaget træder i stedet for pensionen ved beregningen af nedsættelsen, og således at pensionsgivende løn og vederlag sammenlagt med borgmesterpensionen med tillæg ikke kan overstige den højeste pensionsgivende tjenestemandsløn.

Stk. 4 Såfremt en efterlevende ægtefælle efter en borgmester, jf. § 18, har krav på ægtefællepension efter de i stk. 1 nævnte regler, nedsættes ægtefællepensionen hidrørende fra borgmesterhvervet samt et eventuelt tillæg efter § 25, stk. 5, med halvdelen af det eller de pensionsbeløb, ægtefællen i øvrigt har krav på. Nedsættelsen kan dog ikke overstige halvdelen af ægtefællepensionen med tillæg. Overstiger den samlede ægtefællepension, der herefter ville tilkomme den pågældende, den højeste ægtefællepension, der kan opnås i henhold til lov om tjenestemandspension, samt tillæg efter § 12, stk. 2, i lov om tjenestemandspension, nedsættes ægtefællepensionen hidrørende fra borgmesterhvervet med det overskydende beløb.

Stk. 5 Nedsættelse af pension efter stk. 2-4 foretages kun i det omfang, tilsvarende nedsættelse i de pensionsbeløb, som den pågældende i øvrigt måtte have krav på, ikke foretages i henhold til de for udbetalingen af nævnte pensionsbeløb gældende bestemmelser om pensionsbegrænsning som følge af pension hidrørende fra borgmesterhvervet.

§ 29

Vederlag for hvervene som borgmester, jf. § 18, fungerende borgmester, jf. § 19, stk. 3, 1. pkt., næstformand for kommunalbestyrelsen, udvalgsformand, udvalgsnæstformand, udvalgsmedlem og kommunalbestyrelsesmedlem udbetales månedsvis forud og ydes for hver påbegyndt kalendermåned. Ved indtræden i et hverv senere end den 1. i måneden ydes der dog bagud ved månedens udgang et forholdsmæssigt vederlag, som regnes fra dagen for vedkommendes indtræden i hvervet til månedens udgang. Vederlag til stedfortrædere i henhold til §§ 6, 8 og 9 udbetales månedsvis bagud.

Stk. 2 Fratrædes hvervet som borgmester, jf. § 18, midt i måneden, og ophører vederlaget for dette hverv med udgangen af den kalendermåned, hvor den pågældende fratræder det enkelte hverv, jf. § 30, stk. 1, vederlægges eventuelle andre hverv, som er nævnt i stk. 1, 1. pkt., fra den 1. i måneden efter vedkommendes fratræden.

Stk. 3 Fratrædes midt i måneden hvervet som udvalgsformand eller udvalgsnæstformand, der er særskilt vederlagt efter § 7, stk. 2 og 3, § 14, stk. 2 og 3, og § 17, stk. 2 og 3, og ophører vederlaget for dette hverv med udgangen af den kalendermåned, hvor den pågældende fratræder det enkelte hverv, jf. § 30, stk. 1, vederlægges det eventuelle hverv som medlem af eller næstformand for dette udvalg fra den 1. i måneden efter vedkommendes fratræden.

Ophør
§ 30

Vederlag efter §§ 2, 3, 7, 12 og 14-17 samt § 19, stk. 1, ophører med udgangen af den kalendermåned, hvor den pågældende fratræder det enkelte hverv, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2 Vælges en borgmester, jf. § 18, midt i en kalendermåned, ophører dennes hidtidige vederlag efter §§ 2, 3, 7, 12 og 14-17 samt § 19, stk. 1, fra den dato, hvor vedkommende tiltræder som borgmester. Den forholdsmæssige del af dennes hidtidige vederlag som nævnt i 1. pkt., der er udbetalt forud for kalendermåneden, og som vedrører perioden fra tiltrædelsen som borgmester, jf. § 18, til kalendermånedens udgang, modregnes i den pågældendes vederlag som borgmester, jf. § 18.

Stk. 3 Stk. 2 gælder tilsvarende, hvis et medlem af kommunalbestyrelsen midt i en kalendermåned vælges til efter § 19, stk. 3, 1. pkt., at fungere som borgmester, jf. § 18.

Stk. 4 Vælges midt i en kalendermåned en udvalgsformand eller udvalgsnæstformand, der er særskilt vederlagt efter § 7, stk. 2 og 3, § 10, § 14, stk. 2 og 3, og § 17, stk. 2 og 3, ophører dennes hidtidige vederlag som medlem af eller næstformand for dette udvalg fra den dato, hvor vedkommende tiltræder det nye hverv. Den forholdsmæssige del af dennes hidtidige vederlag som medlem af dette udvalg, der er udbetalt forud for kalendermåneden, og som vedrører perioden fra tiltrædelsen som udvalgsformand henholdsvis udvalgsnæstformand til kalendermånedens udgang, modregnes i den pågældendes vederlag som udvalgsformand henholdsvis udvalgsnæstformand.

Stk. 5 Stk. 1 gælder ikke i det omfang, andet er fastsat i lovgivningen, jf. § 101, stk. 7, i lov om kommunale og regionale valg og § 66 a, stk. 5 og 6, § 66 b, stk. 7 og 8, og § 66 c, stk. 8 og 9, i lov om kommunernes styrelse.

§ 31

Vederlag efter §§ 2, 3, 7, 12 og 14-17 samt § 19, stk. 1, ophører med udgangen af den kalendermåned, hvor den pågældende i en uafbrudt periode på 1 måned ikke har varetaget det pågældende hverv, indtil medlemmet på ny varetager hvervet, jf. dog stk. 2 og 3. Er der i juli måned ingen møder i kommunalbestyrelsen, medregnes denne måned ikke i den i 1. pkt. nævnte periode.

Stk. 2 Når en stedfortræder for et medlem indtræder i kommunalbestyrelsen for en periode af mere end 7 dage, ophører alle medlemmets vederlag, som er nævnt i stk. 1, indtil medlemmet genindtræder i kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 3.  1. pkt. gælder uanset, at vederlagene ikke er ophørt efter stk. 1.

Stk. 3 Ved fravær i en sammenhængende periode på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, hvor stedfortræderen af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, har medlemmet uanset stk. 1 og 2 ret til de i stk. 1 nævnte vederlag i indtil 9 måneder. 9-måneders perioden regnes fra fraværsperiodens begyndelse. Retten til vederlag efter 1. pkt. er, medmindre krav om dokumentation er åbenbart ubegrundet, betinget af, at medlemmet efter en uafbrudt periode på 14 dages fravær og herefter på kommunalbestyrelsens forlangende med passende mellemrum i resten af fraværsperioden indsender dokumentation for retten til vederlag efter 1. pkt. Vederlaget ophører, når medlemmet ikke længere er berettiget til vederlag efter 1. og 3. pkt., medmindre medlemmet efter stk. 1 har ret til vederlag i en længere periode. Er vederlaget ophørt, fordi medlemmet ikke har fremlagt den påkrævede dokumentation efter 3. pkt., generhverves retten til vederlag efter 1. pkt., når dokumentationskravet opfyldes. Generhvervelse af retten til vederlag efter 5. pkt. får virkning fra begyndelsen af den periode, som medlemmet indsender dokumentation for.

§ 32

Tillægsvederlag efter § 3 ophører med udgangen af den kalendermåned, hvor barnet fylder 10 år, eller de i § 3 nævnte betingelser for at modtage vederlaget ikke længere er opfyldt.

§ 33

Har et medlem fået udbetalt vederlag for en periode, hvor vederlaget er ophørt efter §§ 30-32, er medlemmet pligtigt at tilbagebetale vederlaget. Kommunalbestyrelsen kan i fremtidige vederlag modregne udbetalte vederlag, som et medlem ikke er berettiget til at modtage.

§ 34

Kommunalbestyrelsen meddeler medlemmet, hvornår et vederlag er ophørt efter denne bekendtgørelse, samt begrundelsen herfor.

Feriegodtgørelse
§ 35

Ud over vederlag efter § 7, stk. 2, §§ 12 og 13, § 14, stk. 2, § 15, § 17, stk. 3, og § 19, stk. 1 og 3, oppebærer modtageren en feriegodtgørelse på 1½ pct. af de ydede vederlag.

Stk. 2 Feriegodtgørelse udbetales pr. 1. maj for de vederlag, der er oppebåret i det foregående kalenderår.

Pligtmæssige vederlag
§ 36

Enhver er forpligtet til at modtage de ydelser, der tilkommer den pågældende efter §§ 2-17, 19 og 35.

Indbyggertal
§ 37

Kommunens indbyggertal efter §§ 2, 7 og 16 samt bilag 1 og 2 er indbyggertallet pr. 1. juli i det foregående år i henhold til den af Danmarks Statistik offentliggjorte opgørelse over befolkningen i de enkelte kommuner.

Stk. 2 Falder indbyggertallet i kommunen, oppebærer borgmesteren, jf. § 18, og en fungerende borgmester, jf. § 19, stk. 3, 1. pkt., dog sit hidtidige vederlag, og de i § 2, stk. 1, § 7, stk. 4, og § 16 anførte rammer opretholdes indtil udløbet af kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Almindelige ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 38

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1769 af 27. december 2018 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv ophæves.

Stk. 3 § 24 i denne bekendtgørelse har alene virkning for udbetaling af egenpension for funktionstid som borgmester, jf. § 18, fra og med den 1. januar 2017, jf. § 22, stk. 2. For udbetaling af egenpension for funktionstid som borgmester, jf. § 18, i perioden fra og med den 1. juli 2009 indtil den 1. januar 2017, jf. § 22, stk. 2, finder § 24 i bekendtgørelse nr. 793 af 25. juni 2014 fortsat anvendelse. For udbetaling af egenpension for funktionstid som borgmester, jf. § 18, indtil den 1. juli 2009, jf. § 22, stk. 2, finder § 24 i bekendtgørelse nr. 1461 af 19. december 2005 fortsat anvendelse.

Stk. 4 §§ 30-34 i denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse for en periode, hvor et medlem ikke har varetaget kommunale hverv, når perioden er påbegyndt før den 15. oktober 2020. For sådant fravær finder § 30 i bekendtgørelse nr. 1769 af 27. december 2018 fortsat anvendelse.

Stk. 5 Kommunalbestyrelsen i andre kommuner end Københavns Kommune kan dog uanset § 7, stk. 2, § 14, stk. 2, og § 17, stk. 3, indtil den 1. juli 2022 beslutte at yde udvalgsvederlag til næstformanden for børn og unge-udvalget uden at skulle fastsætte udvalgsvederlaget i styrelsesvedtægten.

Særlige overgangsbestemmelser vedrørende tidligere borgmestre i en kommune eller en amtskommune, der ikke pr. 1. januar 2007 eller senere er genvalgt som borgmester
§ 39

For borgmestre i en kommune eller en amtskommune, der er fratrådt hvervet senest den 31. december 2006, og som ikke pr. 1. januar 2007 eller senere er genvalgt som borgmester, finder bestemmelserne i §§ 20-29 i bekendtgørelse nr. 584 af 9. juli 2002 fortsat anvendelse, jf. dog §§ 40-46.

§ 40

En amtsborgmester, der har været amtsborgmester i valgperioden fra 1. januar 2002 til 31. december 2005 og er fortsat som amtsborgmester i perioden fra 1. januar 2006 til 31. december 2006 uden at opnå ret til ydelse af egenpension, vil være berettiget til en forholdsmæssig egenpension beregnet efter den til enhver tid gældende egenpension til en tjenestemand i staten i lønramme 40 og efter en pensionsalder, der svarer til 8 års funktionstid, jf. § 22, stk. 3.

§ 41

En borgmester, der har været borgmester i en kommune i hele valgperioden fra 1. januar 2002 til 31. december 2005 og er fortsat som borgmester i perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006 uden at opnå ret til ydelse af egenpension, og som ikke pr. 1. januar 2007 eller senere er genvalgt som borgmester, vil, hvis den pågældende i 2005 opnåede valg til kommunalbestyrelsen i en sammenlagt kommune og var kommunalbestyrelsesmedlem i hele den følgende valgperiode, være berettiget til egenpension svarende til borgmestre med 8 års funktionstid, jf. § 22, stk. 3.

Stk. 2 Egenpensionen beregnes efter den sidste vederlagsmæssige indplacering som borgmester.

Stk. 3 Udgiftsberegningen og udbetalingen forestås af den kommune, hvori den pågældende senest har opnået valg til kommunalbestyrelsen.

§ 42

En borgmester, der har været borgmester i en kommune i en del af valgperioden fra 1. januar 1998 til 31. december 2001 og i hele valgperioden fra 1. januar 2002 til 31. december 2005 og er fortsat som borgmester i perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006 uden at opnå ret til ydelse af egenpension, og som ikke pr. 1. januar 2007 eller senere er genvalgt som borgmester, vil, hvis den pågældende i 2005 opnåede valg til kommunalbestyrelsen i en sammenlagt kommune, være berettiget til egenpension svarende til borgmestre med 8 års funktionstid, jf. § 22, stk. 3, hvis:

 • 1) den pågældende er fyldt 60 år, og

 • 2) har haft en sammenhængende funktionstid på mindst 8 år som dels borgmester og dels kommunalbestyrelsesmedlem i den sammenlagte kommune.

Stk. 2 Egenpensionen beregnes efter den sidste vederlagsmæssige indplacering som borgmester.

Stk. 3 Udgiftsberegningen og udbetalingen forestås af den kommune, hvori den pågældende senest har opnået valg til kommunalbestyrelsen.

§ 43

For borgmestre i en kommune eller en amtskommune, der er fratrådt hvervet inden den 1. januar 1994, finder bestemmelserne i §§ 5 og 9, § 10, stk. 2 og 3, og § 13, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 669 af 20. december 1984 fortsat anvendelse.

Stk. 2 For borgmestre i en kommune eller en amtskommune, der er fratrådt hvervet i perioden fra 1. januar 1994 til 31. december 2006, og som har valgt at være omfattet af overgangsordningen i § 15, stk. 3 og 4, jf. stk. 2, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1169 af 23. december 1993, jf. tillige § 36, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 584 af 9. juli 2002, finder bestemmelserne i §§ 5 og 9, § 10, stk. 2 og 3, og § 13, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 669 af 20. december 1984 fortsat anvendelse.

Stk. 3 De personlige tillæg, der udbetales på baggrund af den omberegning af pensioner, der fandt sted med virkning pr. 1. januar 1994 i medfør af § 13, stk. 1 og 2, og § 14 i bekendtgørelse nr. 1169 af 23. december 1993, skal fortsat udbetales til de af stk. 1 omfattede tidligere borgmestre efter disse regler.

Stk. 4 Pensioner, der udbetales på grundlag af en pensionsret, der opstår første gang i perioden fra 1. januar 1998 til 31. december 2001, beregnes efter reglerne i §§ 42 og 43 i lov om tjenestemandspension. For pensioner omfattet af reglerne i § 28 i denne bekendtgørelse foretages reguleringen efter 1. pkt., når samordning har fundet sted.

§ 44

Til tidligere formænd for Københavns Borgerrepræsentation, der er fratrådt hvervet inden 1. januar 1998, deres ægtefæller og børn under 21 år, ydes efterindtægt og understøttelse efter §§ 8 og 10 i bekendtgørelse nr. 1169 af 23. december 1993.

Stk. 2 Til formænd for det tidligere hovedstadsråd, deres ægtefæller og børn under 21 år, ydes pension efter §§ 2-6, 9 og 11-14 i bekendtgørelse nr. 1169 af 23. december 1993.

Særlige overgangsbestemmelser vedrørende tidligere borgmestre i en kommune eller en amtskommune, der pr. 1. januar 2007 eller senere er valgt som borgmester
§ 45

Hvis en borgmester i en kommune eller en amtskommune, der i perioden 1. januar 1994 til 31. december 2006 har opnået ret til egenpension eller oppebærer egenpension i henhold til §§ 20-29 i bekendtgørelse nr. 584 af 9. juli 2002, er borgmester pr. 1. januar 2007 eller senere, skal den pågældendes egenpension fortsat beregnes efter § 22, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 584 af 9. juli 2002, men i alle andre henseender anses for omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 46

En borgmester, der vælges pr. 1. januar 2007 eller et senere tidspunkt, og som har valgt at være omfattet af overgangsordningen i § 15, stk. 3 og 4, jf. stk. 2, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1169 af 23. december 1993, jf. tillige § 36, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 584 af 9. juli 2002, kan med Indenrigs- og Boligministeriets tilladelse fortsat modtage pension m.v. i henhold til bestemmelserne i §§ 5, 7, 9 og 10 samt § 13, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 669 af 20. december 1984 ved sin fratræden, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 En borgmester, der den 1. januar 1994 oppebar egenpension som borgmester i en kommune eller amtskommune, kan, hvis den pågældende vælges til borgmester pr. 1. januar 2007 eller et senere tidspunkt, med Indenrigs- og Boligministeriets tilladelse fortsat modtage pension m.v. i henhold til bestemmelserne i §§ 5, 7, 9 og 10 samt § 13, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 669 af 20. december 1984, ved sin fratræden, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Såfremt der vælges en borgmester, der er omfattet af stk. 1 og 2 og er fyldt 58 år og har haft 8 års funktionstid som borgmester i en kommune eller en amtskommune, jf. § 22, finder reglerne i denne bekendtgørelse dog anvendelse. Den pågældendes egenpension beregnes efter § 22, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 584 af 9. juli 2002.

Andre overgangsbestemmelser
§ 47

§§ 39-43, 45 og 46 finder tilsvarende anvendelse på et magistratsmedlem eller en formand for et stående udvalg i en kommune med delt administrativ ledelse.

§ 48

Er en formand for et sammenlægningsudvalg i løbet af 2006 fratrådt med sammenlægningsudvalgets tilladelse på grund af sygdom, der ifølge lægelig dokumentation er til hinder for en fortsat varetagelse af formandshvervet, eller er formanden afgået ved døden, uden at have opnået ret til ydelse af egenpension, vil den pågældende være berettiget til egenpension beregnet ud fra den i § 22, stk. 2 og 3, nævnte funktionstid. Ægtefællen efter den pågældende vil være berettiget til ægtefællepension beregnet ud fra en tilsvarende funktionstid, jf. § 25, og børn under 21 år efter den pågældende vil være berettiget til børnepensionstillæg og børnepension beregnet ud fra en tilsvarende funktionstid, jf. § 27. Hvis 2006 var det første år af den pågældendes funktionstid, medregnes hele 2006 i funktionstiden. Reglerne i §§ 23, 24 og 28 i denne bekendtgørelse finder i øvrigt anvendelse.

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for en borgmester i en kommune eller en amtskommune, et magistratsmedlem eller en formand for et stående udvalg i en kommune med delt administrativ ledelse, der er valgt efter den 1. januar 2002.