14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Varmeforsyningsloven § 2f

Lov om varmeforsyning paragraf 2f

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af varmeforsyningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. November 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2f En kommune, der varetager eller deltager i virksomhed nævnt i § 2 b, kan varetage eller deltage i anden virksomhed, som har nær tilknytning hertil.

•••

Stk. 2 Den tilknyttede virksomhed skal udøves på kommercielle vilkår i selskaber med begrænset ansvar, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 Tilknyttet virksomhed kan udøves i samme selskab som virksomhed nævnt i § 2 b, hvis

  • 1) den tilknyttede virksomheds samlede nettoomsætning udgør mindre end 10 pct. af selskabets udgifter og omkostninger, jf. § 20, stk. 1, til virksomhed nævnt i § 2 b, hvorved der tages udgangspunkt i gennemsnittet af disse udgifter og omkostninger over de seneste 3 år,

  • 2) den tilknyttede virksomheds samlede nettoomsætning ikke overstiger 10 mio. kr. og

  • 3) den tilknyttede virksomhed holdes regnskabsmæssigt adskilt fra virksomhed nævnt i § 2 b.

•••

Stk. 4 En kommune kan ikke yde tilskud til eller stille garanti for tilknyttet virksomhed omfattet af stk. 1.

•••

Stk. 5 En kommunal virksomheds produktion og levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas til andre formål end bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand anses ikke for tilknyttet aktivitet, men som en del af hovedvirksomheden. Det samme gælder servicefunktioner. Virksomhed omfattet af 1. pkt. og servicefunktioner kan udskilles i et særskilt selskab, hvis levering af disse funktioner til en virksomhed nævnt i § 2 b sker i overensstemmelse med §§ 20 og 20 b, jf. § 20 c.

•••

Stk. 6 Beløbsgrænsen på 10 mio. kr. nævnt i stk. 3, nr. 2, reguleres hvert år pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende finansår efter lov om en satsreguleringsprocent. De således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.

•••
profile photo
Profilside