Varetægtsbekendtgørelsen § 97

Denne konsoliderede version af varetægtsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 173 af 17. august 2023

§ 97

Følgende afgørelser truffet af kriminalforsorgsområdet efter denne bekendtgørelse kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen:

 • 1) En afgørelse efter § 33 om afslag på udgang med henblik på

  • a) at besøge en nærtstående person, der er alvorligt syg,

  • b) at være til stede ved en nærtstående persons begravelse,

  • c) at møde i retten eller for anden offentlig myndighed i tilfælde, hvor vedkommende myndighed finder det påkrævet, og

  • d) lægeundersøgelse eller –behandling eller anden behandling, der ikke hensigtsmæssigt kan finde sted i institutionen, eller inddragelse af en sådan tilladelse.

 • 2) En afgørelse efter § 43 om forbud mod besøg af bestemte personer og inddragelse af en meddelt besøgstilladelse vedrørende besøg af

  • a) nærtstående personer,

  • b) den advokat, der er beskikket for eller valgt af den pågældende som forsvarer i en anden verserende straffesag, end den der har ført til indsættelse i institutionen, eller en advokat, der efter retsplejelovens § 733 er antaget af justitsministeren til at beskikkes som offentlig forsvarer, og

  • c) diplomatiske eller konsulære repræsentanter fra hjemlandet.

 • 3) En afgørelse efter § 45 om, at besøg af den i nr. 2 nævnte personkreds skal gennemføres under overværelse af personale i institutionen.

 • 4) En afgørelse efter § 54 om afslag på at have sit barn hos sig i varetægtsfængslet.

 • 5) En afgørelse efter § 78 om begrænsninger i retten til i institutionen at udtale sig og i den forbindelse lade sig fotografere til medierne.

Stk. 2 Klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen skal iværksættes inden to måneder efter, at afgørelsen er meddelt den indsatte. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan i særlige tilfælde se bort fra denne frist.

Stk. 3 En klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen har ikke opsættende virkning, medmindre kriminalforsorgsområdet eller direktoratet træffer bestemmelse herom.