14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Varetægtsbekendtgørelsen § 11

Bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen) paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af varetægtsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1839 af 18. September 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 En varetægtsarrestant, der er anbragt i varetægtsfængsel, og som efter en eventuel domfældelse kan forventes overført til fuldbyrdelse af frihedsstraf i et andet nordisk land efter reglerne i Justitsministeriets cirkulære nr. 220 af 16. december 1963 om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v., kan overføres til Københavns Fængsler, når efterforskningen i straffesagen i det væsentlige er tilendebragt.

•••

Stk. 2 Overførsel efter stk. 1 forudsætter samtykke fra varetægtsarrestanten.

•••

Stk. 3 Afgørelse om overførsel efter stk. 1 træffes af kriminalforsorgsområdet. Er der tale om overførsel fra et arresthus beliggende i et andet kriminalforsorgsområde, træffes afgørelsen af vedkommende kriminalforsorgsområde efter forudgående drøftelse med Kriminalforsorgen Hovedstaden. Er der uenighed mellem de to kriminalforsorgsområder om, hvorvidt overførsel skal ske, afgøres sagen af det kriminalforsorgsområde, som har rejst spørgsmålet om overførsel.

•••
profile photo
Profilside