14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Varemærkeloven § 42

Bekendtgørelse af varemærkeloven paragraf 42

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af varemærkeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 88 af 29. January 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§42 Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt krænker en varemærkeret, der er stiftet ved registrering, ved brug, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, eller i henhold til EU-varemærkeforordningen.

•••

Stk. 2 Er overtrædelsen begået forsætligt og under skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 299 b. Skærpende omstændigheder anses navnlig at foreligge, hvis der ved overtrædelsen tilsigtes en betydelig og åbenbart retsstridig vinding.

•••

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••

Stk. 4 Overtrædelser, som omfattes af stk. 1, påtales af den forurettede. Overtrædelser, som omfattes af stk. 2, påtales kun efter den forurettedes begæring, medmindre almene hensyn kræver påtale.

•••
profile photo
Profilside