14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vandsektorloven § 30

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) paragraf 30

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vandsektorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1693 af 16. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§30 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) undlader at indgive anmeldelse til Forsyningssekretariatet, jf. § 2, stk. 6,

 • 2) undlader at indgive anmeldelse til Forsyningssekretariatet, jf. § 3 c,

 • 3) undlader at indberette oplysninger efter § 4, stk. 2,

 • 4) undlader at indberette årsregnskaber til Forsyningssekretariatet, jf. § 6, stk. 6, eller § 6 a, stk. 4,

 • 5) opkræver betaling fra forbrugerne i strid med den af Forsyningssekretariatet fastsatte indtægtsramme, jf. § 6, eller regnskabsmæssige kontrolramme, jf. § 6 a, jf. § 13,

 • 6) udøver vand- eller spildevandsforsyningsaktiviteter i strid med § 15, stk. 1,

 • 7) udøver anden virksomhed inden for vandselskabet i større omfang end tilladt efter § 18, stk. 1,

 • 8) undlader regnskabsmæssig adskillelse, jf. § 19,

 • 9) indgår aftaler i strid med § 19, stk. 4 eller stk. 5, 1. pkt.,

 • 10) undlader at forelægge tilstrækkelig dokumentation efter § 19, stk. 5, 2. pkt., eller

 • 11) undlader at efterkomme Forsyningssekretariatets påbud, jf. § 21, stk. 5 eller 6.

•••

Stk. 2 I regler, som udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der overtræder bestemmelserne i reglerne.

•••

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside