14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vandsektorloven § 15

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vandsektorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1693 af 16. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Kommuner kan kun deltage i aktiviteter forbundet med vand- eller spildevandsforsyning omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, hvis aktiviteterne udøves i et eller flere selskaber, som drives i aktie- eller anpartsselskabsform, jf. dog stk. 2 og § 32. Vederlag i forbindelse med stiftelse af aktie- eller anpartsselskaber omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, må udelukkende bestå af aktier eller anparter i det nystiftede selskab.

•••

Stk. 2 En kommune kan indgå aftale med et spildevandsforsyningsselskab om, at selskabet etablerer og opretholder et højere serviceniveau i selskabets håndtering af spildevand end det, selskabet er forpligtet til, eller at selskabet etablerer og driver anlæg til håndtering af spildevand, som samlet set er dyrere end nødvendigt til varetagelse af selskabets opgaver, jf. § 1, stk. 5, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. En kommune kan endvidere indgå aftale med et spildevandsforsyningsselskab om, at kommunen forestår etablering eller drift af projekter i kommunale anlæg, selv om projektet helt eller delvis har til formål at bidrage til selskabets håndtering af spildevand.

•••

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan, når ganske særlige omstændigheder taler for det, bestemme, at mindre vandforsyninger eller mindre omfattende vandforsyningsaktiviteter helt eller delvis skal undtages fra kravet om organisering i aktie- eller anpartsselskabsform. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan endvidere tillade, at en kommunalbestyrelse midlertidigt driver en almen vandforsyning, jf. § 3, stk. 3, i lov om vandforsyning m.v., der ikke er kommunalt ejet, og undtage denne fra kravet om organisering i aktie- eller anpartsselskabsform.

•••

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om opgørelsen af vandselskabernes re­gu­le­rings­mæs­si­ge åbningsbalance til brug for Forsyningssekretariatet, herunder værdiansættelsen af vandselskabernes aktiver og passiver og afskrivninger herpå samt aktivernes levetid.

•••

Stk. 5 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om afvikling af mellemværender mellem kommuner og deres vandselskaber.

•••
profile photo
Profilside