14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vandløbsloven § 67

Lov om vandløb paragraf 67

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vandløbsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. November 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§67 Hvis en ejendom, hvorpå der efter denne lov hviler bidrag, udstykkes eller formindskes ved arealoverførsel, fordeler vandløbsmyndigheden efter anmodning det bidrag, der påhviler ejendommen, mellem de pågældende arealer, og det fastsættes, hvorledes udgifterne ved fordelingen skal udredes.

•••

Stk. 2 Vandløbsmyndighedens afgørelse kan inden 4 uger efter, at den er meddelt parterne, forlanges indbragt for taksationsmyndighederne efter §§ 105 og 106 i lov om offentlige veje. Om sagens behandling for taksationsmyndighederne finder bestemmelserne i §§ 107-111, 114-118 og 122 i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 3 Indtil fordelingen er sket, hæfter hver ejer for hele det bidrag, der påhviler ejendommen før ændringen.

•••
profile photo
Profilside