14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vandløbsloven § 65

Lov om vandløb paragraf 65

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vandløbsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. November 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§65 Bidrag, som påhviler en fast ejendom til dækning af udgifter, som vandløbsmyndigheden har afholdt forskudsvis i henhold til denne lov, har samme fortrinsret som de på faste ejendomme hvilende kommunale skatter. Det samme gælder, hvis udgiften er afholdt i henhold til vandløbsmyndighedens garanti. Hvis vandløbsmyndigheden til gennemførelse af anlæg efter denne lov optager bank- eller sparekasselån eller yder garanti for lån, som afdrages gennem bidrag fra de interesserede ejendomme, kan vandløbsmyndigheden lade långiveren foretage bidragsopkrævningen og føre regnskab herfor. I tilfælde af manglende betaling af bidrag, der er omfattet af 2. pkt., fyldestgør vandløbsmyndigheden långiver.

•••

Stk. 2 Taksationsmyndighederne efter §§ 105 og 106 i lov om offentlige veje kan bestemme, at der for anlægsbidrag gives pant i den afgiftspligtige ejendom forud for andre hæftelser af privatretlig oprindelse på vilkår, der fastsættes af taksationsmyndighederne.

•••

Stk. 3 Bidrag til regulering og vedligeholdelse af offentlige vandløb og bidrag til offentlige pumpelag opkræves og inddrives sammen med og efter samme regler som kommunale ejendomsskatter.

•••
profile photo
Profilside