14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vandforsyningsloven § 80

Lov om vandforsyning m.v. paragraf 80

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vandforsyningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1450 af 05. October 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§80 Kommunalbestyrelsens og miljøministerens afgørelser kan påklages af

  • 1) afgørelsens adressat og

  • 2) enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

•••

Stk. 2 Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet Tænk kan påklage afgørelser efter § 20 om tilladelse til vandindvinding, afgørelser efter § 21 om tilladelse til vandindvindingsanlæg og afgørelser efter § 32 om tilbagekaldelse af vandindvindingstilladelser, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 Vandindvindingstilladelser omfattet af § 20, stk. 1, nr. 1 og 2, er undtaget fra klageadgangen i stk. 2. Det samme gælder tilladelser efter § 21, der vedrører vandindvindingstilladelser efter § 20, stk. 1, nr. 1 og 2.

•••

Stk. 4 Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som deres hovedformål, kan påklage afgørelser efter § 67, hvis påbuddet er meddelt med henblik på kommunalbestyrelsens afgørelse af, om der er tale om en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, samt afgørelser efter § 68 e og § 68 h.

•••

Stk. 5 Miljø- og Fødevareklagenævnet kan til efterprøvelse af klageberettigelsen forlange, at foreningen eller organisationen, jf. stk. 4, fremsender vedtægterne.

•••

Stk. 6 Kommunalbestyrelsen kan påklage miljøministerens afgørelser.

•••
profile photo
Profilside