14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Valutaloven Kapitel 5

Lov om valutaforhold m.v. kapitel 5

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af valutaloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 279 af 11. April 1988. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Valutaloven

Kapitel 5

Straffebestemmelser Lovens gyldighedstid og -område

§15 Den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug for afgørelser efter denne lov, eller som i forbindelse med en ansøgning om tilladelse eller bevilling i henhold til loven fortier oplysninger af betydning for sagens afgørelse, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år.

Stk. 2 På samme måde straffes den, der overtræder § 5, stk. 1, eller tilsidesætter vilkår, der er fastsat i en tilladelse eller bevilling i henhold til loven.

Stk. 3 Begås de i stk. 1 og 2 nævnte overtrædelser af uagtsomhed, er straffen bøde.

Stk. 4 Den, der undlader at meddele oplysninger, som er afkrævet ham efter § 14, straffes med bøde.

Stk. 5 I forskrifter, der udstedes i henhold til §§ 3, 4, 6, 7 og 8, kan der fastsættes straf af bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år for overtrædelse af betemmelser i forskrifterne. For overtrædelser, der er begået af uagtsomhed, kan der dog alene fastsættes straf af bøde.

Stk. 6 For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber el. lign., kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 7 (Ophævet).

Stk. 8 (Ophævet).

§16 Sager angående overtrædelse af denne lov eller de i medfør af samme givne forskrifter behandles som politisager. De i lov om rettens pleje kapitel 68, kapitel 69, kapitel 71 og kapitel 72 omhandlede retsmidler finder anvendelse på de pågældende sager i samme omfang som i sager, som det efter de almindelige regler tilkommer statsadvokaten at forfølge.

§17 Denne lov træder i kraft den 1. januar 1965.

Stk. 2 De bestemmelser, der er fastsat i henhold til den tidligere lovgivning om erhvervsøkonomiske foranstaltninger, vareforsyning m.v. og om valutaforhold m.v., bevarer deres gyldighed, indtil de ophæves af vedkommende minister.

§18 Lovens kapitler 2 og 4 gælder ikke for Færøerne.

Stk. 2 Loven gælder ikke for Grønland.

Stk. 3 Loven eller nogle af dens bestemmelser kan dog ved kgl. anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som Grønlands forhold tilsiger.

profile photo
Profilside