14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Valutaloven § 3

Lov om valutaforhold m.v. paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af valutaloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 279 af 11. April 1988. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Industriministeren skal søge den ved lovens ikrafttræden bestående indførselsregulering afviklet i den udstrækning, hensynet til handelspolitiske interesser, sikring af rimelige konkurrencevilkår for dansk erhvervsliv eller Danmarks aftaler eller samarbejde med udlandet ikke er til hinder herfor.

•••

Stk. 2 Ud fra de i stk. 1 angivne hensyn kan industriministeren midlertidigt overføre varer til bunden liste. Sådan overførsel kan dog kun gennemføres med tilslutning af det i § 13 omhandlede udvalg, medmindre industriministeren skønner, at overførslen ikke uden skade for opnåelsen af de tilsigtede formål kan afvente en forhandling herom. I så fald underretter industriministeren snarest muligt udvalget om de trufne foranstaltninger.

•••
profile photo
Profilside