14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Valutaloven § 15

Lov om valutaforhold m.v. paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af valutaloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 279 af 11. April 1988. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug for afgørelser efter denne lov, eller som i forbindelse med en ansøgning om tilladelse eller bevilling i henhold til loven fortier oplysninger af betydning for sagens afgørelse, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år.

•••

Stk. 2 På samme måde straffes den, der overtræder § 5, stk. 1, eller tilsidesætter vilkår, der er fastsat i en tilladelse eller bevilling i henhold til loven.

•••

Stk. 3 Begås de i stk. 1 og 2 nævnte overtrædelser af uagtsomhed, er straffen bøde.

•••

Stk. 4 Den, der undlader at meddele oplysninger, som er afkrævet ham efter § 14, straffes med bøde.

•••

Stk. 5 I forskrifter, der udstedes i henhold til §§ 3, 4, 6, 7 og 8, kan der fastsættes straf af bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år for overtrædelse af betemmelser i forskrifterne. For overtrædelser, der er begået af uagtsomhed, kan der dog alene fastsættes straf af bøde.

•••

Stk. 6 For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber el. lign., kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

•••

Stk. 7 (Ophævet).

•••

Stk. 8 (Ophævet).

•••
profile photo
Profilside