Vagtvirksomhedsloven § 7

Denne konsoliderede version af vagtvirksomhedsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om vagtvirksomhed og kommunale tryghedsvagter

Lov nr. 266 af 22. maj 1986,
jf. lovbekendtgørelse nr. 112 af 03. marts 2010,
som ændret ved lov nr. 1681 af 26. december 2017, lov nr. 891 af 21. juni 2022 og lov nr. 715 af 13. juni 2023

Godkendelse af personalet
§ 7

Autorisationens indehaver skal sørge for, at vagtvirksomhedens personale er godkendt til ansættelse i virksomheden, inden ansættelsen træder i kraft. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at kommunens tryghedsvagter, jf. § 1 a, stk. 1, nr. 1, er godkendte til ansættelse i kommunen, inden ansættelsen træder i kraft. Godkendelse kan kun meddeles, såfremt den, der ønskes ansat, er fyldt 18 år.

Stk. 2 Justitsministeren kan dog fastsætte bestemmelser om, at stk. 1 ikke eller kun delvis skal gælde for nærmere angivne grupper af ansatte. Bekendtgørelse om vagtvirksomhed

Stk. 3 Godkendelse af en ansættelse kan nægtes

  • 1) under de omstændigheder, der er nævnt i straffelovens § 78, stk. 2, eller

  • 2) såfremt den pågældende har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil udøve hvervet på forsvarlig måde.