Vagtvirksomhedsloven § 4

Denne konsoliderede version af vagtvirksomhedsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om vagtvirksomhed og kommunale tryghedsvagter

Lov nr. 266 af 22. maj 1986,
jf. lovbekendtgørelse nr. 112 af 03. marts 2010,
som ændret ved lov nr. 1681 af 26. december 2017, lov nr. 891 af 21. juni 2022 og lov nr. 715 af 13. juni 2023

§ 4

Autorisation kan meddeles aktieselskaber eller anpartsselskaber, når de er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister og direktørerne og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 1-3, jf. stk. 2, og direktørerne og alle bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 4-7. Der kan endvidere under tilsvarende betingelser meddeles autorisation til andre her i landet hjemmehørende selskaber med begrænset ansvar, foreninger, stiftelser og andre selvejende institutioner. Udenlandske selskaber m.v. af den art, som er nævnt i 1. og 2. pkt., kan meddeles autorisation, hvis dette er hjemlet i international aftale eller ved bestemmelser fastsat af justitsministeren.

Stk. 2 Indtræder der nye medlemmer i direktionen eller bestyrelsen, skal selskabet inden 14 dage foretage anmeldelse herom til den myndighed, der har meddelt autorisationen. Myndigheden afgør herefter, om autorisationen kan opretholdes. Såfremt myndigheden bestemmer, at autorisationen ikke kan opretholdes, finder bestemmelserne i §§ 15-17 anvendelse.