14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vagtvirksomhedsloven § 3

Lov om vagtvirksomhed paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vagtvirksomhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 112 af 03. March 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Betingelser for meddelelse af autorisation
Autorisation kan meddeles personer, der

  • 1) har bopæl her i landet,

  • 2) er fyldt 25 år,

  • 3) ikke er umyndig, under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,

  • 4) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,

  • 5) ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover,

  • "Borgerlig straffelov" har jf. § 1, nr. 1 i LOV nr 6 af 03/01/1992 ændret navn til ”Straffeloven”.

    6) ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udøve vagt­virksomhed, jf. borgerlig straffelovs § 78, stk. 2, og som

  • 7) i øvrigt gør det antageligt, at de vil kunne udøve vagt­virksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

•••

Stk. 2 Kravet i stk. 1 om bopæl i Danmark bortfalder i det omfang, dette har hjemmel i international aftale eller ved bestemmelser fastsat af justitsministeren.

•••
profile photo
Profilside