14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vævsloven § 8

Lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vævsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 955 af 21. august 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Styrelsen for Patientsikkerhed kan ændre, suspendere eller tilbagekalde en tilladelse meddelt efter §§ 4 eller 5, hvis

  • 1) betingelserne for tilladelsen eller de vilkår, der er fastsat herfor, ikke overholdes,

  • 2) §§ 9 a, 11 a, § 13, stk. 1, § 15, stk. 1, 1. pkt., eller bestemmelser fastsat i medfør af §§ 6 eller 7 ikke overholdes eller

  • 3) vævscenteret ikke vil medvirke ved Styrelsen for Patientsikkerheds kontrol efter § 14.

•••

Stk. 2 En afgørelse efter stk. 1 kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal være modtaget hos Styrelsen for Patientsikkerhed senest 4 uger efter, at styrelsens afgørelse er meddelt den pågældende. Anmodning om domstolsprøvelse har ikke opsættende virkning.

•••
profile photo
Profilside