14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Værnepligtsloven § 36

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af værnepligtsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 225 af 13. marts 2006. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§36 Sager om de i §§ 34 og 35 nævnte overtrædelser behandles efter strafferetsplejens regler.

•••

Stk. 2 Skønnes en overtrædelse ikke at medføre højere straf end bøde, kan forsvarsministeren eller den myndighed, forsvarsministeren bemyndiger til det, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

•••

Stk. 3 Med hensyn til den i stk. 2 nævnte tilkendegivelse, finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 895 tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 4 Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

•••
profile photo
Profilside