14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Værgemålsloven § 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af værgemålsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1122 af 28. maj 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Foreløbige værgemål
Familieretshuset eller retten kan træffe en foreløbig afgørelse om værgemål, hvis betingelserne i § 5 eller § 7 skønnes opfyldt og der er et øjeblikkeligt behov herfor. Under samme betingelser kan retten træffe en foreløbig afgørelse om fratagelse af den retlige handleevne efter § 6. Familieretshuset eller retten beskikker samtidig en foreløbig værge for den pågældende.

•••

Stk. 2 I sager efter stk. 1 anvendes reglerne i § 18, stk. 2 og 3, § 19 og § 20 kun i det omfang, det er foreneligt med den foreløbige afgørelses karakter.

•••

Stk. 3 En foreløbig afgørelse om værgemål og en foreløbig værgebeskikkelse efter stk. 1 gælder, indtil der er truffet afgørelse eller afsagt dom i sagen efter §§ 5-7, eller indtil den foreløbige afgørelse ophæves.

•••

Stk. 4 Familieretshusets afgørelser efter stk. 1 under værgemålssager efter § 5 eller §§ 7-10 kan indbringes for retten, der da også færdigbehandler sagen. § 22, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside