14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Værdipapirhandelsloven  - denne lov blev ophævet den 3. januar 2018, men er stadig relevant i nogle tilfælde § 92

Lov om værdipapirhandel m.v. paragraf 92

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af værdipapirhandelsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 251 af 21. March 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§92 Finanstilsynet kan inddrage tilladelsen efter § 8 for en operatør af et reguleret marked, en clearingcentral og en værdipapircentral, hvis

  • 1) virksomheden ikke påbegyndes inden 12 måneder efter, at tilladelsen er givet,

  • 2) virksomheden ikke udøves i en periode på over 6 måneder,

  • 3) selskabet udtrykkeligt giver afkald på at gøre brug af tilladelsen,

  • 4) selskabet groft eller gentagne gange tilsidesætter sine pligter efter denne lov eller påbud i henhold til § 93, stk. 3, eller bestemmelser udstedt i medfør af loven,

  • 5) et medlem af selskabets bestyrelse eller direktion ikke opfylder de i § 9, stk. 1-3, nævnte krav eller

  • 6) selskabet i øvrigt ikke længere opfylder de betingelser, hvorpå tilladelsen blev meddelt.

•••

Stk. 2 Finder Finanstilsynet, at et kontoførende institut, der omfattes af § 62, stk. 1, nr. 2-8, eller stk. 2-4, groft tilsidesætter sine forpligtelser eller påbud meddelt efter denne lov, kan Finanstilsynet fratage det pågældende institut retten til at virke i henhold til § 62 og § 76, stk. 2.

•••

Stk. 3 Opfylder en operatør af et reguleret marked, en clearingcentral eller en værdipapircentral ikke kapitalkravet i § 8, stk. 2, nr. 2, eller det individuelt fastsatte kapitalkrav efter § 15, stk. 3, 4. pkt., kan Finanstilsynet enten fastsætte en frist til at bringe kapitalen op på det fastsatte krav eller straks inddrage tilladelsen.  1. pkt. finder tilsvarende anvendelse i de tilfælde, hvor en værdipapircentrals samlede kapitalberedskab ikke opfylder kravet i § 82, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside