14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Værdipapirhandelsloven  - denne lov blev ophævet den 3. januar 2018, men er stadig relevant i nogle tilfælde § 9

Lov om værdipapirhandel m.v. paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af værdipapirhandelsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 251 af 21. March 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Et medlem af bestyrelsen eller direktionen i en virksomhed omfattet af § 7, stk. 1, skal til enhver tid have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne udøve sit hverv eller varetage sin stilling i den pågældende virksomhed.

•••

Stk. 2 Et medlem af bestyrelsen eller direktionen i en virksomhed omfattet af § 7, stk. 1, skal til enhver tid have et tilstrækkelig godt omdømme og udvise hæderlighed, integritet og uafhængighed for effektivt at kunne vurdere og anfægte afgørelser truffet af den daglige ledelse.

•••

Stk. 3 Et medlem af bestyrelsen eller direktionen i en virksomhed omfattet af § 7, stk. 1, skal opfylde følgende:

  • 1) Må ikke være pålagt eller blive pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv eller sin stilling på betryggende måde.

  • 2) Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering eller være under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering.

  • 3) Må ikke have udvist eller udvise en adfærd, hvor der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde.

•••

Stk. 4 Ved vurderingen af, om et medlem af bestyrelsen eller direktionen lever op til kravene i stk. 2 og stk. 3, nr. 1 og 3, skal der lægges vægt på hensynet til at opretholde tilliden til den finansielle sektor.

•••

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation har de ved en fejl udeladt et "som" før "...nævnt i  stk. 1 og 2...". Henvisningen til stk. 1 og 2 er siden blevet ændre til "stk. 1 og 3".
§9, stk. 4 blev ændret den 15. maj 2014, jf. §2, nr. 6 i LOV nr 403 af 28/04/2014, og i lovforslaget som fremsat var ordlyden uden "som", men i lovforslaget som vedtaget og i den endelige ændringslov er "som" inkluderet i ordlyden.
Derfor har vi beholdt vores formulering.
§9, stk. 4 er senere blevet til §9, stk. 5.

Stk. 5 Medlemmerne af bestyrelsen eller direktionen i en virksomhed omfattet af § 7, stk. 1, skal meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold som nævnt i stk. 1 og 3 i forbindelse med deres indtræden i virksomhedens ledelse og om forhold som nævnt i stk. 2 og 3, hvis forholdene efterfølgende ændres.

•••

Stk. 6 Den eller de personer, der faktisk leder en allerede godkendt operatør af et reguleret markeds forretninger i overensstemmelse med reglerne i direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MiFID-direktivet), anses for at opfylde kravene i stk. 1 i forbindelse med ansøgning om tilladelse til at drive et reguleret marked.

•••
profile photo
Profilside