14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Værdipapirhandelsloven  - denne lov blev ophævet den 3. januar 2018, men er stadig relevant i nogle tilfælde § 81

Lov om værdipapirhandel m.v. paragraf 81

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af værdipapirhandelsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 251 af 21. March 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§81 Et kontoførende institut er erstatningspligtig for tab som følge af egne fejl i forbindelse med indrapportering til registrering, ændring eller udslettelse af rettigheder på konti i en værdipapircentral eller udbetalinger herfra, selv om fejlen er hændelig.

•••

Stk. 2 Har skadelidte forsætligt eller uagtsomt medvirket til fejlen, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde.

•••

Stk. 3 Den samlede erstatning efter stk. 1 for tab, der er en følge af samme fejl, kan ikke overstige 500 mio. kr.

•••

Stk. 4 Er et dansk kontoførende institut ikke i stand til at udrede en erstatning efter stk. 1, hæfter de øvrige danske kontoførende institutter, som har indgået tilslutningsaftale med den pågældende værdipapircentral, for det manglende beløb op til 500 mio. kr. pr. fejl.

•••

Stk. 5 De danske kontoførende institutter skal indgå en indbyrdes aftale om fordeling og udbetaling af beløb efter stk. 4. Aftalen skal godkendes af Finanstilsynet.

•••

Stk. 6 Udenlandske kontoførende institutter kan tilslutte sig ordningen i stk. 4 og 5.

•••
profile photo
Profilside