Vægtafgiftsloven § 16

Denne konsoliderede version af vægtafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Lov nr. 99 af 28. marts 1962,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1107 af 2. juni 2021,
som ændret ved lov nr. 753 af 13. juni 2023

§ 16

Personer med varigt nedsat funktionsevne, som efter lov om social service eller barnets lov kan opnå støtte til erhvervelse af en bil, fritages for vægtafgift og tillægsafgift for privat anvendelse. Afgiftsfritagelsen gælder kun, så længe køretøjet er registreret for og benyttes af den pågældende.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om fritagelse for afgifter efter stk. 1, 1. pkt. Told- og skatteforvaltningen træffer afgørelse om ophør af afgiftsfritagelsen efter stk. 1, 2. pkt.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 1, 1. pkt., kan påklages til Ankestyrelsen. Told- og skatteforvaltningens afgørelser efter stk. 1, 2. pkt., kan påklages til Landsskatteretten.