14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vægtafgiftsloven § 23

Lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vægtafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1107 af 02. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug ved:

  • 1) afgørelse af, om der skal svares afgift af et køretøj,

  • 2) beregning af afgiftens størrelse,

  • 3) afgørelse om afgiftsfritagelse eller tilbagebetaling af afgift.

•••

Stk. 2 På samme måde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

  • 1) overtræder § 4, stk. 11-13,

  • 2) undlader i overensstemmelse med § 9, stk. 2, at give told- og skatteforvaltningen oplysning om ændringer ved eller ændret anvendelse af et køretøj, som er af betydning for afgiftens beregning,

  • 3) unddrager sig afgift ved at benytte et registreringspligtigt køretøj, der ikke er registreret,

  • 4) benytter eller indretter et køretøj, som er fritaget for afgift, i strid med betingelserne for afgiftsfritagelsen,

  • 5) i øvrigt benytter eller indretter et køretøj i strid med køretøjets registrerede art og anvendelse eller

  • 6) under kørslen undlader at medbringe et bevis udstedt efter § 4, stk. 8.

•••

Stk. 3 I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

•••

Stk. 4 Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

•••

Stk. 5 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside