14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Våbenloven § 7c

Lov om våben og eksplosivstoffer m.v. paragraf 7c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af våbenloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 920 af 29. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7c Det er forbudt at yde teknisk bistand, jf. stk. 2, uden for EU vedrørende kemiske, biologiske eller nukleare våben og missiler, der er specielt udformet eller modificeret til fremføring af sådanne våben, jf. dog stk. 3 og 4.

•••

Stk. 2 Forbuddet i stk. 1 omfatter enhver form for teknisk bistand i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk service. Teknisk bistand kan tage form af instruktion, oplæring, overførsel af driftskendskab eller konsulentservice.

•••

Stk. 3 Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke

  • 1) teknisk bistand, der ydes i de lande, som efter Rådets forordning om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse er omfattet af EU’s fællesskabsudførselstilladelse, og

  • 2) teknisk bistand i form af overførsel af information, der er frit tilgængelig for offentligheden, eller som vedrører grundforskning.

•••

Stk. 4 Justitsministeren kan dispensere fra forbuddet i stk. 1.

•••

Henvisningerne til straffeloven er efter en ændring af straffeloven ikke længere korrekte, jf. følgende note på Retsinformation:

"2) Ved lov nr. 490 af 17. juni 2008 om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Dansk straffemyndighed) er gennemført en samlet revision af straffelovens almindelige bestemmelser om dansk straffemyndighed, hvorved straffelovens §§ 6-12 er ændret."

Stk. 5 Uanset bestemmelserne i straffelovens §§ 6-9 hører overtrædelse af forbuddet i stk. 1 dog under dansk straffemyndighed, hvis handlingen er foretaget af en person, der på gerningstidspunktet havde dansk indfødsret, var bosat i den danske stat eller havde lignende fast ophold her i landet, selv om handlingen ikke er strafbar efter lovgivningen i det pågældende statsområde.

•••
profile photo
Profilside