14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Våbenloven § 10

Lov om våben og eksplosivstoffer m.v. paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af våbenloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1736 af 26. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der overtræder §§ 1-2 a, 2 c, 2 d, 3 a og 3 b, § 5, stk. 1, § 6, stk. 1, § 7, § 7 b, stk. 1, § 7 c, stk. 1, artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2012 af 14. marts 2012 og artikel 5, stk. 1 og stk. 3, 2. pkt., og artikel 8, stk. 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 98/2013 med senere ændringer. På samme måde straffes den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder § 2, stk. 4, og § 7 a, stk. 2.

•••

Stk. 2 Ved fastsættelse af straffen for overtrædelse af § 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 5, for så vidt angår peberspray, skal det særlig anses for skærpende, hvis en overtrædelse begås af en person, der tidligere er idømt fængselsstraf for overtrædelse af denne lov, lov om knive og blankvåben, forskrifter udstedt i medfør af disse love eller straffelovens § 119, stk. 1 eller 2§ 119 b eller §§ 123, 192 a, 216, 237, 243-246, 266 eller 288 på steder eller under omstændigheder, hvor der er nærliggende risiko for, at der kan opstå tilspidsede situationer af potentiel voldelig karakter.

•••

Stk. 3 Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der Bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.

  • 1) overtræder artikel 7, artikel 8, stk. 3-5, og artikel 9, stk. 1, 2 og 4-6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 98/2013 med senere ændringer,

  • 2) undlader at give den nationale inspektionsmyndighed adgang efter § 1 b, stk. 1,

  • 3) omgår eller unddrager sig inspektionsmyndighedens kontrol eller forsøger dette,

  • 4) undlader at give inspektionsmyndigheden oplysninger efter § 1 b, stk. 2, eller afgiver urigtige oplysninger eller

  • 5) undlader at yde inspektionsmyndigeden den fornødne bistand efter § 1 b, stk. 3.

•••

Stk. 4 I forskrifter, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Bekendtgørelse om udgangsstoffer til eksplosivstoffer Bekendtgørelse om Sikkerhedsstyrelsens kontrol med udgangsstoffer til eksplosivstoffer

•••

Stk. 5 Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside