14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Universitetsloven § 19

Lov om universiteter paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af universitetsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 778 af 07. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Ministeren yder tilskud til universitetets undervisnings-, forsknings- og formidlingsvirksomhed og andre opgaver, som er henlagt til universitetet, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 2 Tilskud til universitetets udbud af godkendte uddannelser i Danmark efter § 4, stk. 1, nr. 1-3, og §§ 4 b og 5 og tilskuddenes størrelse fastsættes på de årlige finanslove. Godkendte uddannelser i Danmark omfatter også videregående uddannelser efter § 3, stk. 2. Ved uddannelser, for hvilke ministeren har fastlagt maksimumsrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. § 4, stk. 5, og § 4 b, stk. 4, fastsættes tilskuddet i overensstemmelse hermed.

•••

Stk. 3 Ministeren yder ikke tilskud til universitetets udbud af ekstra uddannelsesaktivitet og enkeltfag efter § 4 a. Det universitet, der ved den studerendes efterfølgende optagelse på en bacheloruddannelse ved universitetet giver merit for enkeltfag efter § 4 a, stk. 2, modtager tilskud for dette, uanset om faget er gennemført og bestået ved dette universitet eller et andet universitet.

•••

Stk. 4 Universiteterne er omfattet af budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende institutioner.

•••

Stk. 5 Rammer for tilskud til forsknings- og formidlingsvirksomhed og andre opgaver, som er henlagt til universitetet, fastlægges på de årlige finanslove.

•••

Stk. 6 Ministeren kan efter forhandling med finansministeren fastsætte nærmere regler for tilskud til universiteternes virksomhed efter stk. 1 og 2 om udbetaling af tilskud, herunder forskudsvis udbetaling, til universiteterne og om universiteternes budget- og bevillingsmæssige forhold.

•••

Stk. 7 Ministeren fastsætter regler om, hvilke studerende der kan udløse tilskud efter stk. 1 og om opgørelse af antal årsstuderende og fastsætter regler om, at tilskud efter stk. 1 kan reduceres ved optag ud over en fastlagt maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen.

•••

Stk. 8 Ministeren kan indhente oplysninger fra universitetet til budgetteringsformål og statistiske formål og fastsætte krav til studieadministrative systemer.

•••
I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation er der fejlagtigt udeladt "med" i denne bestemmelse, jf. §1, nr. 7 i LOV nr 750 af 25/06/2014, der ændrede hele §19 per den 1. september 2014.

Stk. 9 Universitetet kan tildele hele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende. Fripladserne kan tildeles med helt stipendium, med delvist stipendium eller uden stipendium. Stipendiet er støtte til at dække leveomkostninger i Danmark, mens den studerende gennemfører en hel eller dele af en uddannelse ved universitetet, jf. § 4, stk. 1, eller § 7. Rammen for fripladser og stipendier fastsættes på de årlige finanslove. Desuden kan universitetet anvende overskud optjent efter § 26, stk. 2, til at tildele yderligere fripladser eller stipendier efter reglerne i 1. og 2. pkt.

•••

Stk. 10 Ministeren fastsætter nærmere regler om administrationen af fripladser og stipendier efter stk. 9, herunder,

  • 1) om hvilke udenlandske studerende der kan opnå fripladser og stipendium,

  • 2) om hvilke uddannelser der kan opnås friplads til,

  • 3) om ansøgning og tildeling af friplads og stipendium,

  • 4) om udbetaling af stipendium og

  • 5) om ophør af friplads og stipendium som følge af manglende studieaktivitet eller tilbagekaldelse af tilsagn om friplads og stipendium som følge af, at tilsagnet er givet på et urigtigt grundlag.

•••

Stk. 11 Ministeren fastsætter regler for tilskud til universitetets udbud af enkeltfag efter § 4 a, stk. 2, jf. stk. 3.

•••
profile photo
Profilside