14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ungebekendtgørelsen § 9

Bekendtgørelse om behandlingen af 15-17-årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ungebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1413 af 29. September 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Anbringes den 15-17-årige ikke i Søbysøgård Fængsels åbne ungeafdeling, jf. § 5, stk. 1, 1. pkt., sker placering i de åbne fængsler efter en konkret vurdering i en afdeling, hvor fællesskab med de øvrige indsatte er i overensstemmelse med den pågældendes tarv, og hvor hensynet til at beskytte den unge mod uheldig påvirkning bedst tilgodeses.

•••

Stk. 2 Der skal udfærdiges notat om valg af afdeling og om de overvejelser, der ligger til grund for valget.

•••

Stk. 3 Kriminalforsorgsområdet er forpligtet til at føre et særligt tilsyn med de 15-17-årige og herunder være opmærksom på, at de pågældende ikke udsættes for uheldig påvirkning fra medindsatte.

•••

Stk. 4 Kriminalforsorgsområdet skal mindst hver 14. dag drøfte den indsattes forhold og vurdere, om der er grundlag for at foretage ændringer med hensyn til placering og gennemførelse af straffuldbyrdelsen i øvrigt.

•••
profile photo
Profilside