Undergrundsloven § 28

Denne konsoliderede version af undergrundsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om anvendelse af Danmarks undergrund

Lov nr. 293 af 10. juni 1981,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1533 af 16. december 2019,
som ændret ved lov nr. 883 af 12. maj 2021, lov nr. 2389 af 14. december 2021, lov nr. 803 af 07. juni 2022 og lov nr. 744 af 13. juni 2023

§ 28

Arbejder, der udføres i forbindelse med virksomhed omfattet af denne lov, herunder boringer, nedsænkning af skakter og indsættelse af stoller, må kun iværksættes, såfremt klima-, energi- og forsyningsministerens godkendelse af udstyr, program og udførelsesmåde er indhentet i hvert enkelt tilfælde, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Arbejder i forbindelse med udførelse eller ændring af boringer på havområdet omfattet af tilladelser til efterforskning og indvinding af råstoffer, herunder kulbrinter, er ikke omfattet af stk. 1, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Arbejder i forbindelse med udførelse eller ændring af boringer på havområdet omfattet af tilladelser til efterforskning og indvinding af råstoffer, herunder kulbrinter, må kun iværksættes, såfremt klima-, energi- og forsyningsministerens godkendelse af ressourcemæssige forhold vedrørende udstyr, program og udførelsesmåde er indhentet i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte vilkår ved godkendelser efter stk. 1 og 3.