Undergrundsloven § 13

Denne konsoliderede version af undergrundsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om anvendelse af Danmarks undergrund

Lov nr. 293 af 10. juni 1981,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1461 af 29. november 2023

§ 13

For kulbrinter meddeles tilladelser efter § 5 til efterforskning og indvinding for et tidsrum af indtil 6 år, der, såfremt særlige omstændigheder foreligger, kan forlænges med henblik på efterforskning med indtil 4 år ad gangen, jf. dog stk. 6. Den samlede efterforskningsperiode kan dog kun undtagelsesvis overstige 10 år.

Stk. 2 Når de i en tilladelse efter stk. 1 fastsatte vilkår herfor er opfyldt, har rettighedshaveren ret til forlængelse af tilladelsen med henblik på indvinding. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan i særlige tilfælde forlænge tilladelsen, selv om vilkårene herfor ikke er opfyldt. Tilladelsen kan dog kun forlænges for de dele af området, der omfatter kommercielt indvindelige forekomster, som agtes indvundet, og ikke længere end til den i stk. 6 fastsatte dato. Hvis der er stor usikkerhed om den arealmæssige udstrækning af produktionsmuligheder fra en eller flere af de forekomster, som findes i et område, som er omfattet af tilladelsen, der bliver forlænget med henblik på indvinding, kan klima-, energi- og forsyningsministeren ved forlængelsen beslutte, at afgrænsningen af forekomsten er midlertidig. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan som vilkår for forlængelsen bestemme, at der inden en nærmere fastsat frist skal indsendes ansøgning om godkendelse i henhold til § 10.

Stk. 3 Når ressourcemæssige, økonomiske eller samfundsmæssige hensyn gør det påkrævet, kan klima-, energi- og forsyningsministeren pålægge en rettighedshaver efter denne lov inden en nærmere fastsat frist at indsende en fyldestgørende plan for indvindingsforanstaltninger m.m. efter § 10 for en forekomst, der må anses for kommercielt indvindelig. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan efter godkendelse af planen pålægge rettighedshaveren at iværksætte indvinding. Samtidig forlænges tilladelsen med henblik på indvinding for den del af området, der omfatter forekomsten, dog ikke længere end til den i stk. 6 fastsatte dato.

Stk. 4 Det tidsrum for indvinding, der er fastsat i medfør af stk. 2 og 3 eller i den pågældende tilladelse, kan forlænges, når særlige omstændigheder taler herfor, jf. dog stk. 6. Såfremt det samlede tidsrum for tilladelsen dermed vil overstige 50 år, finder reglerne i § 6 tilsvarende anvendelse.

Stk. 5 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan, såfremt særlige forhold gør det påkrævet, meddele tilladelser for tidsrum, der er længere end de i stk. 1-3 nævnte, jf. dog stk. 6.

Stk. 6 Tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter kan ikke meddeles eller forlænges længere end til den 31. december 2050.

Stk. 7 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan indgå aftale om opgivelse af tilladelsen med rettighedshavere, der ved opfyldelse af de i henhold til stk. 1 fastsatte vilkår har ret til forlængelse af tilladelsen med henblik på indvinding ud over datoen fastsat i stk. 6.