14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Undergrundsloven § 38

Lov om anvendelse af Danmarks undergrund paragraf 38

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af undergrundsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1533 af 16. december 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§38 Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den

  • 1) som udøver virksomhed som nævnt i § 1, stk. 2, eller § 17 uden tilladelse fra klima-, energi- og forsyningsministeren,

  • 2) som overtræder § 26, stk. 1, eller undlader at indsende prøver eller andre oplysninger efter § 34,

  • 3) som tilsidesætter påbud meddelt i henhold til loven eller forskrifter fastsat i medfør af loven eller

  • 4) som ikke inden for den frist for aftaleindgåelse, som ministeren har fastsat, eller senest samtidig med meddelelse om ikke at ville indgå aftale om at udnytte kapaciteter i anlæg og installationer til tredjepartsadgang sletter eller tilbageleverer fortrolige oplysninger, der videregives i medfør af §§ 10 eller 17.

•••

Stk. 2 I forskrifter, der udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde eller fængsel indtil 4 måneder for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

•••

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside