14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Undergrundsloven § 28a

Lov om anvendelse af Danmarks undergrund paragraf 28a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af undergrundsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1533 af 16. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28a Tilladelser og godkendelser efter denne lov vedrørende projekter på havområdet, der i sig selv eller i forbindelse med andre projekter eller planer må antages at kunne påvirke udpegede internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, kan kun meddeles på baggrund af en vurdering af projektets virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. Hvis klima-, energi- og forsyningsministeren anser det for nødvendigt, skal vurderingen af virkningerne på lokaliteten indgå i det materiale, der gøres til genstand for høring af offentlighed, myndigheder og organisationer.

•••

Stk. 2 I forbindelse med ansøgninger og vurderinger omfattet af stk. 1 skal ansøgeren meddele alle oplysninger, som er nødvendige for behandlingen af ansøgningen eller vurderingen. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan til brug for behandlingen pålægge ansøgeren at indsende oplysninger om eller foretage undersøgelser af nærmere bestemte forhold.

•••

Stk. 3 Tilladelser eller godkendelser efter denne lov kan kun gives, såfremt

  • 1) projektet ikke skader et internationalt naturbeskyttelsesområdes integritet eller

  • 2) væsentlige samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art, gør det bydende nødvendigt at gennemføre projektet, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 4 Er der tale om et internationalt naturbeskyttelsesområde med en prioriteret naturtype eller en prioriteret art, kan der kun gives tilladelse eller godkendelse til et projekt omfattet af stk. 3, nr. 2, såfremt

  • 1) dette er nødvendigt af hensyn til menneskers sundhed, den offentlige sikkerhed eller opnåelse af væsentlige gavnlige virkninger på miljøet eller

  • 2) andre væsentlige samfundsinteresser gør gennemførelsen bydende nødvendig.

•••

Stk. 5 Tilladelse efter stk. 4, nr. 2, kan først meddeles efter indhentet udtalelse fra Europa-Kommissionen.

•••

Stk. 6 Når tilladelser eller godkendelser meddeles efter stk. 3, nr. 2, eller stk. 4, fastsætter klima-, energi- og forsyningsministeren vilkår om passende nødvendige kompensationsforanstaltninger. Udgifter til kompensationsforanstaltninger dækkes af projektansøgeren. Ministeren underretter Europa-Kommisionen om, hvilke kompensationsforanstaltninger der træffes.

•••
profile photo
Profilside