14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Undergrundsloven § 26

Lov om anvendelse af Danmarks undergrund paragraf 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af undergrundsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1533 af 16. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan i forbindelse med behandling af sager, udøvelse af tilsyn eller overvågning af virksomhed omfattet af denne lov indhente oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af disse opgaver, hos rettighedshavere omfattet af loven. Ministeren kan endvidere pålægge en rettighedshaver at indsende prøver, rådata, bearbejdningsresultater, fortolkninger og vurderinger og tekniske og økonomiske oplysninger i forbindelse hermed og fastsætte frister for indsendelse af sådanne oplysninger.

•••

Stk. 2 Rettighedshavere skal meddele alle oplysninger om miljø- og naturbeskyttelsesforhold, som er fornødne for klima-, energi- og forsyningsministerens tilsyn med deres virksomhed efter denne lov. Ministeren kan i forbindelse med tilsynet pålægge en rettighedshaver at meddele oplysninger om eller foretage undersøgelser af nærmere bestemte forhold vedrørende naturbeskyttelse.

•••

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan ikke pålægge en rettighedshaver at give oplysninger om sine aktuelle eller planlagte leverandører, medmindre dette sker med henblik på at varetage de formål, der er angivet i EF-traktatens artikel 30.

•••

Stk. 4 Oplysninger, som klima-, energi- og forsyningsministeren modtager i forbindelse med tilsyn og behandling af sager eller ved overvågning af virksomhed omfattet af denne lov, er undergivet tavshedspligt efter § 152, § 152 a, 1. pkt., og § 152 c i straffeloven.

•••

Stk. 5 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om indhentning og indsendelse af oplysninger.

•••
profile photo
Profilside