14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Undergrundsloven § 24d

Lov om anvendelse af Danmarks undergrund paragraf 24d

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af undergrundsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1533 af 16. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24d Klima-, energi- og forsyningsministeren udpeger en operatør i forbindelse med meddelelse af tilladelser efter §§ 3, 5, 17, 23 eller 24. Alene operatører, der vurderes at besidde den nødvendige tekniske og finansielle kapacitet, kan udpeges som operatører. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte vilkår for udpegning. Klima-, energi- og forsyningsministeren hører tilsynsmyndigheden i henhold til offshoresikkerhedsloven, inden der udpeges en operatør.

•••

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren godkender udskiftning af operatøren. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte vilkår for godkendelse. Klima-, energi- og forsyningsministeren hører tilsynsmyndigheden i henhold til offshoresikkerhedsloven, inden der godkendes en operatør.

•••

Stk. 3 Rettighedshaveren skal løbende sikre, at operatøren udpeget eller godkendt efter stk. 1 eller 2 har kapacitet til at opfylde kravene for specifik drift inden for rammerne af tilladelsen, herunder tage alle rimelige skridt for at sikre, at operatøren opfylder kravene, udfører sine funktioner og lever op til sine forpligtelser.

•••

Stk. 4 Træffer tilsynsmyndigheden i henhold til offshoresikkerhedsloven eller havmiljøloven afgørelse om, at en operatør ikke længere har kapacitet til at opfylde de relevante krav i henhold til direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013 om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter, underretter den klima-, energi- og forsyningsministeren herom. Klima-, energi- og forsyningsministeren underretter rettighedshaveren til den pågældende tilladelse om afgørelsen.

•••

Stk. 5 I situationer, hvor der er truffet afgørelse om, at en operatør ikke har kapacitet til at opfylde kravene for specifik drift inden for rammerne af en tilladelse, jf. stk. 4, 1. pkt., overtager rettighedshaveren til den pågældende tilladelse ansvaret for operatørens forpligtelser fra det tidspunkt, hvor underretningen efter stk. 4, 2. pkt., er kommet frem. Rettighedshaveren skal straks foreslå en anden operatør til klima-, energi- og forsyningsministerens godkendelse i henhold til stk. 2.

•••

Stk. 6 Rettighedshaveren til tilladelser omfattet af denne lov, hvor der ikke er udpeget en operatør af klima-, energi- og forsyningsministeren, skal inden 6 måneder efter lovens ikrafttræden indsende ansøgning om godkendelse af en operatør til klima-, energi- og forsyningsministeren. Operatøren skal opfylde kravene til teknisk og finansiel kapacitet, jf. stk. 1. Kan klima-, energi- og forsyningsministeren ikke godkende den operatør, der er indstillet af rettighedshaveren, skal rettighedshaveren inden en nærmere angivet frist foreslå klima-, energi- og forsyningsministeren en anden operatør til ministerens godkendelse. Klima-, energi- og forsyningsministeren hører tilsynsmyndigheden i henhold til offshoresikkerhedsloven, inden der godkendes en operatør. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte vilkår for godkendelsen.

•••
profile photo
Profilside