14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Undergrundsloven § 24b

Lov om anvendelse af Danmarks undergrund paragraf 24b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af undergrundsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1533 af 16. december 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24b Rettighedshaveren til en tilladelse omfattet af denne lov skal, hvis virksomheden i henhold til tilladelsen er opdelt i faser, forud for overgang til en ny fase i et program for arbejdsforpligtelserne, inden godkendelse af en efterforsknings- eller vurderingsboring, jf. § 28, eller en plan for indvindingsvirksomhed, jf. §§ 10 og 17, og inden iværksættelse af en plan for afvikling af anlæg til indvinding og transport, jf. § 32 a, dokumentere at have fornøden teknisk og finansiel kapacitet til at kunne udføre den virksomhed, der er omfattet af tilladelsen.

•••

Stk. 2 Såfremt en rettighedshaver til en tilladelse omfattet af denne lov ikke dokumenterer den fornødne tekniske og finansielle kapacitet, jf. stk. 1, kan forundersøgelses-, efterforsknings-, indvindings- og afviklingsaktiviteter i henhold til tilladelsen ikke videreføres og godkendelser og tilladelser efter § 10, stk. 2 og 3, og §§ 17 og 28 ikke meddeles. Rettighedshaveren kan i et sådant tilfælde efter ansøgning få fastsat en frist på op til 3 måneder med henblik på afhjælpning af forholdet. Under særlige omstændigheder kan perioden yderligere forlænges. Kan forholdet ikke afhjælpes inden for den fastsatte frist, tilbagekaldes tilladelsen, jf. § 30.

•••

Stk. 3 Såfremt rettighedshaveren meddeles en frist for indhentelse af fornøden dokumentation efter stk. 2, kan klima-, energi- og forsyningsministeren tillade udførelse af visse aktiviteter. Der kan fastsættes vilkår herfor.

•••
profile photo
Profilside