14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Undergrundsloven § 17

Lov om anvendelse af Danmarks undergrund paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af undergrundsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1533 af 16. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Etablering og drift af rørledningsanlæg til brug ved virksomhed, der er omfattet af denne lov, må kun finde sted med klima-, energi- og forsyningsministerens tilladelse.

•••

Stk. 2 En tilladelse kan meddeles på vilkår om linjeføring, dimensioner, transportkapacitet, ejerforhold, ret for andre til at benytte rørledningen, betaling herfor, afgift til staten m.v.

•••

Stk. 3 Reduktion af rørledningers kapaciteter anses for en væsentlig ændring, som er omfattet af kravet om tilladelse efter stk. 1. Dette gælder dog ikke opstrømsrørledningsnet til naturgas.

•••

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan ved behandling af ansøgninger efter stk. 1 og 3 videregive fortrolige oplysninger i godkendelsessagen til en anden rettighedshaver med henblik på dennes vurdering af tredjepartsadgangen til de anlæg og installationer, der er omfattet af ansøgningen. Forinden videregivelsen hører ministeren ejeren af de anlæg og installationer, der er omfattet af ansøgningen, om karakteren og omfanget af de fortrolige oplysninger i sagen m.v. Modtageren af sådanne oplysninger har tavshedspligt. Straffelovens §§ 152 og 152 c-152 f finder tilsvarende anvendelse. Indgås der ikke aftale om tredjepartsadgang, skal modtageren tilbagelevere originaler og kopier og slette alle elektroniske kopier af modtagne oplysninger, herunder modtagne oplysninger i bearbejdninger og analyser, senest samtidig med modtagerens meddelelse om ikke at ville indgå aftale om at udnytte kapaciteter i anlæg og installationer til tredjepartsadgang.

•••

Stk. 5 Stk. 1-4 finder ikke anvendelse på lokale rørledninger, der indgår i anlæg, som anvendes ved indvinding fra et enkelt felt.

•••
profile photo
Profilside