14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Undergrundsloven § 11

Lov om anvendelse af Danmarks undergrund paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af undergrundsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1533 af 16. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Såfremt en forekomst strækker sig over flere rettighedshaveres område, skal rettighedshaverne samordne efterforskning og eventuel indvinding. Aftaler herom skal godkendes af klima-, energi- og forsyningsministeren. Opnås der ikke i rimelig tid enighed om en samordning, kan klima-, energi- og forsyningsministeren påbyde denne og fastsætte vilkår herfor.

•••

Stk. 2 Strækker en forekomst sig ind på et andet lands højhedsområde, kan klima-, energi- og forsyningsministeren, såfremt aftale om en samordning af efterforskning og indvinding indgås med vedkommende land, påbyde, at rettighedshaveren til den danske del af forekomsten deltager i en sådan samordning, og fastsætte vilkår herfor. Rettighedshaverens aftaler om samordning skal godkendes af klima-, energi- og forsyningsministeren.

•••

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat udvalg at indgå aftale med vedkommende lands myndigheder om samordning af efterforskning og indvinding af de i stk. 2 nævnte forekomster samt at meddele de i den forbindelse nødvendige undtagelser fra regler efter denne lov.

•••
profile photo
Profilside