Udstykningsloven § 40

Denne konsoliderede version af udstykningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om udstykning og anden registrering i matriklen

Lov nr. 137 af 07. marts 1990,
jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 07. juni 2018,
som ændret ved lov nr. 80 af 24. januar 2017 og lov nr. 1711 af 27. december 2018

§ 40

Når der foreligger særlige omstændigheder, kan Geodatastyrelsen træffe beslutning om, at omkostningerne ved skelforretningen helt eller delvis skal betales af staten. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler herom. Bekendtgørelse om skelforretninger

Stk. 2 Geodatastyrelsens beslutning kan påklages til energi-, forsynings- og klimaministeren.