14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udlændingeloven § 9n

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udlændingeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1910 af 26. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

2. pkt. i denne bestemmelse blev indsat den 25. maj 2017 med følgende ordlyd: »§ 9, stk. 9, finder tilsvarende anvendelse.«, jf. § 1, nr. 12, i lov nr. 505 af 23/5 2017.
Den 1. juli 2018 blev hele den ændringslov (lov nr. 505 af 23/5 2017) ophævet igen, jf. § 2, stk. 2, men vi har indtil videre valgt at beholde sætningen, da den ser ud til stadig at være i brug (bl.a. er den ændret den 1. juli 2018 så henvisningen herefter er til § 9, stk. 12, jf. §1, nr. 35, i lov nr. 742 af 8/6 2018), og fordi den ikke direkte relaterer sig til de andre ændringer i lov nr. 505 af 23/5 2017 som omhandler "Ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer".

§9n Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, som har familiemæssig tilknytning til en udlænding med tidsbegrænset eller tidsubegrænset opholdstilladelse efter § 9 i eller § 9 k, når hensynet til sidstnævnte udlændings ophold her i landet tilsiger det. § 9, stk. 12, finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 2 Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold i medfør af §§ 1-3 a eller 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f, 9 i-9 n, 9 p eller 9 q, og hvis ingen særlige grunde taler herimod. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, jf. 1. pkt., kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 ikke indgives her i landet, medmindre opholdet skyldes omstændigheder, der ikke kan lægges udlændingen til last, eller hvis der foreligger undskyldelige omstændigheder og afvisning af ansøgningen vil få uforholdsmæssige konsekvenser for udlændingen eller udlændingens herboende familie, eller hvis der foreligger ganske særlige grunde, herunder hvis Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det. Hvis udlændingen har fået fastsat en udrejsefrist, eller hvis udlændingen har en anden ansøgning under behandling, kan ansøgning efter stk. 1 ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det.

•••

Stk. 3 En ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse efter stk. 1 skal indgives før tilladelsens udløb, for at udlændingen kan anses for at have lovligt ophold efter stk. 2, 1. pktStk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 4 Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om opholdstilladelse efter stk. 1. Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende

•••
profile photo
Profilside