Udlændingebekendtgørelsen § 11

Denne konsoliderede version af udlændingebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet

Bekendtgørelse nr. 1206 af 23. august 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 367 af 30. marts 2023

§ 11

Indrejse fra og udrejse til et land, der ikke er tilsluttet Schengenkonventionen må, medmindre andet er fastsat i medfør af Schengengrænsekodeksens artikel 5, 19 og 20, alene finde sted ved de grænseovergangssteder (havne og lufthavne), der i henhold til udlændingelovens § 38, stk. 3, er godkendt hertil af udlændinge- og integrationsministeren, og alene inden for disses åbningstid, jf. dog stk. 2 og 3, samt § 13.

Stk. 2 Politiet kan efter Rigspolitiets nærmere bestemmelse tillade personer eller grupper af personer, der befinder sig i en nødsituation, at indrejse og udrejse uden for de godkendte grænseovergangssteder.

Stk. 3 Politiet kan endvidere efter Rigspolitiets nærmere bestemmelse give besætningsmedlemmer på skibe tilladelse til i forbindelse med af- eller påmønstring at indrejse og udrejse uden for de godkendte grænseovergangssteder. Tilladelse efter 1. pkt. kan gives, hvis det er nødvendigt med henblik på lejlighedsvis passage, og det ikke forstyrrer Schengenlandenes offentlige orden og indre sikkerhed. Anmodning om tilladelse efter 1. pkt. skal sendes til politiet samtidig med anmeldelse af besætningsmedlemmer og eventuelle passagerer efter § 13. Skibsføreren skal sørge for, at afmønstrende besætningsmedlemmer transporteres til det nærmeste godkendte grænseovergangssted med henblik på grænsekontrol, jf. stk. 4. Skibsføreren skal endvidere påtage sig at indestå økonomisk for besætningsmedlemmerne, indtil de har passeret grænsekontrollen.

Stk. 4 Alle personer skal ved indrejse fra og udrejse til et land, der ikke er tilsluttet Schengenkonventionen, melde sig til indrejse- eller udrejsekontrol, jf. dog § 13. Kontrollen udøves af politiet efter Rigspolitiets nærmere bestemmelse.

Stk. 5 En udlænding, der ønsker at indrejse i Danmark fra et land, der ikke er tilsluttet Schengenkonventionen, med henblik på ophold i højst 90 dage inden for en periode på 180 dage, skal opfylde følgende betingelser:

 • 1) Den pågældende skal være i besiddelse af gyldigt pas eller anden rejselegitimation med ret til at rejse til Danmark. Passet skal, medmindre der er tale om et begrundet hastetilfælde, være gyldigt i mindst tre måneder efter den påtænkte dato for afrejse fra Schengenområdet. Passet skal være udstedt inden for de seneste ti år.

 • 2) Den pågældende skal være i besiddelse af gyldigt visum, medmindre den pågældende er fritaget for visum.

 • 3) Den pågældende skal dokumentere formålet med og vilkårene for det påtænkte ophold og have de nødvendige midler til underhold under det påtænkte ophold i Schengenlandene og til hjemrejsen til hjemlandet eller bopælslandet eller til gennemrejsen til et tredjeland, hvor den pågældende er sikret indrejse, eller være i stand til på lovlig vis at erhverve sig disse midler.

 • 4) Den pågældende må ikke være indberettet til Schengeninformationssystemet som uønsket.

 • 5) Den pågældende må ikke udgøre en trussel for Schengenlandenes offentlige orden, forhold til fremmede magter eller nationale sikkerhed eller sundhed.

Stk. 6 Uanset bestemmelserne i stk. 5 kan Udlændingestyrelsen meddele tilladelse til indrejse her i landet, når humanitære hensyn, hensyn til nationale interesser eller internationale forpligtelser taler derfor. Oplysning om tilladelse meddelt til en udlænding, der ikke opfylder betingelsen i stk. 5, nr. 4, gives til de øvrige Schengenlande.

Stk. 7 Stk. 5 finder anvendelse med forbehold af rettigheder, der tilkommer personer, som har ret til fri bevægelighed efter EU-retten, og rettigheder der tilkommer flygtninge og personer, som ansøger om international beskyttelse, navnlig hvad angår princippet om non-refoulement.

Stk. 8 Alle personer, der indrejser fra eller udrejser til et land, der ikke er tilsluttet Schengenkonventionen, skal meddele politiet de oplysninger, der er nødvendige til brug for indrejse- eller udrejsekontrollens udførelse.

Stk. 9 En udlænding, som angiver at være statsborger i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller i Schweiz, skal, såfremt den pågældende ved indrejsen ikke er i besiddelse af nødvendig rejselegitimation, gives enhver rimelig mulighed for at få udstedt eller at fremskaffe de nødvendige dokumenter inden for en rimelig frist eller at få bekræftet eller sandsynliggjort, at den pågældende er omfattet af EU-rettens regler om fri bevægelighed.

Stk. 10 En udlænding, som angiver at være familiemedlem til en person, der er statsborger i et af de i stk. 9 omhandlede lande og har ret til ophold i Danmark i medfør af EU-reglerne, skal, såfremt den pågældende ved indrejsen ikke er i besiddelse af nødvendig rejselegitimation eller eventuelt nødvendigt visum, gives enhver rimelig mulighed for at få udstedt eller at fremskaffe de nødvendige dokumenter inden for en rimelig frist eller at få bekræftet eller sandsynliggjort, at den pågældende er omfattet af EU-rettens regler om fri bevægelighed.

Stk. 11 Stk. 5, nr. 1, 2. og 3. pkt., finder ikke anvendelse på et familiemedlem til en person, der er statsborger i et af de i stk. 9 omhandlede lande og har ret til ophold i Danmark i medfør af EU-reglerne.

Stk. 12 Politiet kan i forbindelse med indrejse- og udrejsekontrol stemple en udlændings pas eller anden rejselegitimation.

Stk. 13 Politiet foretager dog ikke stempling af

 • 1) rejselegitimation tilhørende statschefer og højtstående personer, hvis ankomst forinden er blevet officielt meddelt via de diplomatiske kanaler,

 • 2) pilotcertifikater eller flybesætningsbeviser,

 • 3) rejselegitimation tilhørende søfolk, der kun opholder sig på en medlemsstats område under skibets ophold i anløbshavnen,

 • 4) rejselegitimation tilhørende besætningsmedlemmer og passagerer på krydstogtskibe, der efter reglerne i Schengengrænsekodeksen ikke skal underkastes ind- og udrejsekontrol,

 • 5) dokumenter, der giver statsborgere fra Andorra, Monaco og San Marino mulighed for grænsepassage,

 • 6) rejselegitimation tilhørende togpersonale på internationale passager- og godstog, og

 • 7) rejselegitimation tilhørende tredjelandsstatsborgere, der fremviser et EU-opholdskort.

Stk. 14 Politiet kan i forbindelse med indrejsekontrol kopiere eller affotografere en udlændings pas eller anden rejselegitimation eller på anden måde sikre oplysninger i sådanne dokumenter med henblik på kontrol af udlændingens rejselegitimation og identitet.

Stk. 15 Politiet skal i forbindelse med indrejse- og udrejsekontrol foretage kontrol af, om en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, overholder en ved påtegning efter § 8, stk. 4, given rejsebegrænsning.  1. pkt. finder dog ikke anvendelse, hvis den øvrige indrejse- og udrejsekontrol belastes uforholdsmæssigt derved. Politiet indberetter manglende overholdelse til Udlændingestyrelsen.

Stk. 16 Oplysning om de godkendelser, der er meddelt efter udlændingelovens § 38, stk. 3, offentliggøres af udlændinge- og integrationsministeren på udlændingemyndighedernes hjemmeside. Oplysninger om de godkendelser, der er meddelt efter 1. pkt., gives til Europa-Kommissionen.