14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udgangsbekendtgørelsen § 75

Bekendtgørelse om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner paragraf 75

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 182 af 26. February 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§75 Kriminalforsorgsområdet kan bestemme, at den indsatte midlertidigt skal tilbageføres til fængsel eller arresthus, mens spørgsmålet om tilbagekaldelse behandles, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78 f, stk. 2. Midlertidig overførsel sker efter en konkret vurdering og skal som altovervejende hovedregel ske, hvis kriminalforsorgsområdet umiddelbart finder det klart, at tilladelsen til udstationering på bopælen skal tilbagekaldes, herunder blandt andet hvis den indsatte

  • 1) overtræder et vilkår om ikke at indtage alkohol, eller, hvis pågældende ikke har vilkår herom, fremtræder påvirket af alkohol,

  • 2) konstateres påvirket af euforiserende stoffer eller lignende,

  • 3) nægter at aflægge urin- eller udåndingsprøve,

  • 4) ikke længere har en fast bopæl,

  • 5) efter deltagelse i aktivitet uden for bopælen uden rimelig begrundelse returnerer til bopælen efter det tidsrum, der er fastsat i aktivitetsskemaet, eller

  • 6) har forladt bopælen uden for de i aktivitetsskemaet fastsatte tidsrum.

•••

Stk. 2 Midlertidig overførsel til fængsel eller arresthus skal ske i umiddelbar tilslutning til kriminalforsorgsområdets afgørelse herom og ved kriminalforsorgsområdets foranstaltning, om nødvendigt med bistand fra politiet.

•••

Stk. 3 Ved midlertidig overførsel overføres den indsatte i overensstemmelse med stk. 2 til det stedlige arresthus.

•••
profile photo
Profilside