14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udgangsbekendtgørelsen § 45

Bekendtgørelse om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner paragraf 45

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 182 af 26. February 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§45 Frigang efter § 44, stk. 2-5, skal normalt ske i den sidste del af opholdstiden eller op til en udstationering til egen bopæl med fodlænke, jf. kapitel 12. Frigang efter § 44, stk. 2, til deltagelse i undervisning, skal ske i så nær tilslutning til løsladelsen som muligt eller op til en udstationering til egen bopæl med fodlænke, jf. dog § 45, stk. 2, nr. 2, 2. pkt. Frigang skal endvidere ske inden for de tidsmæssige grænser, der er nævnt i stk. 2-4.

•••

Stk. 2 For indsatte, der udstår fængselsstraf i under 8 år, gælder følgende:

 • 1) Frigang til beskæftigelse efter § 44, stk. 2, kan ikke gives for længere tid end 3 måneder, medmindre særlige omstændigheder, herunder straffens længde, gør længere frigang påkrævet og formålstjenlig. I sådanne tilfælde kan frigang gives for et tidsrum af højst 6 måneder.

 • 2) Frigang til deltagelse i undervisning efter § 44, stk. 2, kan gives i højst 1 år. Indsatte i åben institution og indsatte, der i lukket institution udstår fængselsstraf på under 5 år, kan få tilladelse til frigang til deltagelse i undervisning af op til 6 ugers varighed, før en tredjedel af straffen er udstået.

 • 3) Frigang efter § 44, stk. 3, til et særligt godt arbejdstilbud, der ellers ville forspildes, eller hvor det på grund af særlige omstændigheder vil være af væsentlig betydning for den pågældendes resocialisering, kan ikke gives for længere tid end 3 måneder.

 • 4) Frigang efter § 44, stk. 4, til deltagelse i tilrettelagte, skemalagte fritidsaktiviteter, kan ikke gives for længere tid end 6 måneder og ikke oftere end 2 gange ugentligt.

 • 5) Frigang efter § 44, stk. 5, med henblik på beskæftigelse i egen virksomhed, kan ikke gives for længere tid end 3 måneder.

 • 6) Til indsatte i åbne institutioner kan kriminalforsorgsområdet give tilladelse til frigang efter § 44, stk. 2-3, udover de betingelser, der fremgår af nr. 1-3 og stk. 1, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

•••

Stk. 3 For indsatte, der udstår tidsbestemt fængselsstraf på 8 år og derover i åben institution, gælder følgende:

 • 1) Frigang efter § 44, stk. 2-3, kan ikke gives for længere tid end 3 år.

 • 2) Frigang efter § 44, stk. 4, kan ikke gives for længere tid end 2 år.

 • 3) Frigang efter § 44, stk. 5, kan ikke gives for længere tid end 3 måneder.

 • 4) I de tilfælde, hvor den indsatte er overført fra lukket institution til åben institution, er den pågældende omfattet af de regler, der gælder for lukkede institutioner, jf. stk. 4, hvis vedkommende har fået tilladelse til udgang efter kapitel 9, inden overførslen har fundet sted, medmindre overførslen har fundet sted, før halvdelen af straffetiden er udstået, og der er givet tilladelse til fremrykning af udgangsforløbet, fordi der er særlige grunde dertil, jf. § 37, stk. 3, 3. og 4. pkt.

•••

Stk. 4 For indsatte, der udstår tidsbestemt fængselsstraf på 8 år og derover i lukket institution, gælder følgende:

 • 1) Frigang efter § 44, stk. 2-4, kan ikke gives for længere tid end 1 år.

 • 2) Frigang efter § 44, stk. 5, kan ikke gives for længere tid end 3 måneder.

•••

Stk. 5 Hvis kriminalforsorgsområdet skønner, at der er behov for frigang i videre omfang end anført i stk. 1-4, forelægges spørgsmålet for Direktoratet for Kriminalforsorgen.

•••
profile photo
Profilside