14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udgangsbekendtgørelsen  - ophæves den 1. juli 2022 § 19

Bekendtgørelse om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen) paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 176 af 31. January 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Til brug for vurderingen af spørgsmålet om tilladelse til udgang omfattet af høringsreglen i § 18 til indsatte, der udstår forvaring, indhentes en erklæring fra speciallæge i psykiatri eller efter omstændighederne fra autoriseret psykolog.

•••

Stk. 2 For indsatte, der udstår fængselsstraf, indhentes en sådan erklæring, hvis forholdene taler derfor.

•••

Stk. 3 Tilladelse til udgang til indsatte, der er idømt forvaring for overtrædelse af en bestemmelse, som hjemler straf af fængsel på livstid, inden vedkommende har været anbragt i forvaring i 10 år, med henblik på at vurdere den pågældendes farlighed, jf. straffuldbyrdelseslovens § 49 a in fine, forudsætter, at en speciallæge i psykiatri finder udgangen nødvendig.

•••
profile photo
Profilside